Företag

Juridisk hjälp till ett rimligt pris!

Har du startat ett företag utan att ha koll på de juridiska och ekonomiska delarna? Vi på Juristakuten har arbetat aktivt med juridik och affärsekonomi i över 20 år och vårt mål har alltid varit att erbjuda högkvalitativ hjälp till ett rimligt pris. Vi har bland annat drivit och vunnit mål i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 120). Vi erbjuder skräddarsydda paket till dig som behöver olika sorters rådgivning eller hjälp. Vi ger expertis i enskilda fall men kan även leda processer i domstol, eller ge hjälp till ett lägre pris om du har ett företag som behöver kontinuerlig rådgivning utan att behöva anställa en jurist. Det finns även fasta priser till dig som privatperson eller för dig med ett litet företag! Vid enklare ärenden erbjuder vi gratis rådgivning till dig i knipa. Ring oss på 076-945 62 22 så ser vi till att hjälpa dig!

Överklaga myndighetens beslut

Om du tycker att kommunen/ försäkringskassan har gjort ett misstag i ditt biståndsärende, behöver du inte ge upp. Du har rätt att överklaga beslutet, men det kan vara svårt att göra det på egen hand. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Vi vet hur frustrerande och orättvist det kan kännas när man inte får det stöd man behöver. Vi vet också hur krångligt och tidskrävande det kan vara att överklaga myndighetsbeslut. Det kräver juridisk kunskap och erfarenhet som du kanske inte har. Men vi har det.

Oavsett om du har problem med Försäkringskassan eller någon annan myndighet, kan du kontakta oss för att få juridisk rådgivning. Vi kan hjälpa dig med frågor om sjukersättning, aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Vi kan också hjälpa dig att skriva din överklagan och föra din talan i domstol. Juristakuten är din partner i kampen för rättvisa. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Affärsjuridik

Affärsjuridiken utgör en viktig del av den civilrättsliga sfären och omfattar flertalet rättsområden, såsom bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt. Inom detta omfattande rättsområde behandlas frågor som rör företagsverksamhet och handel, både mellan företag och gentemot privatpersoner. Affärsjuridiken utgör en viktig ram för att reglera och balansera intressena hos företag och enskilda individer i affärssammanhang.

Aktieägaravtal

Vid upprättande av aktieägaravtal bör följande punkter beaktas:
1. Parternas respektive intressen
2. Styrelsens storlek och upplösning.
3. Aktieägarnas rättigheter och förpliktelser
4. Konkurrensklausuler.
5. Förköpsklausuler.
6. Hembudsklausuler.
7. Återköpsklausuler.
8. Samtyckesklausuler.
9. Drag Along-klausuler.
10. Tag Along-klausuler.
11. Kontrollen över bolaget.
12. Finansieringsklausuler

Aktieägaravtal är komplexa dokument som bör utformas av en jurist som har särskild kompetens inom bolags- och avtalsrätt. Vid upprättande av aktieägaravtal bör man beakta parternas respektive intressen, styrelsens storlek och upplösning, aktieägarnas rättigheter och förpliktelser, konkurrensklausuler, förköpsklausuler, hembudsklausuler, återköpsklausuler, samtyckesklausuler, drag along-klausuler, tag along-klausuler och finansieringsklausuler. För att säkerställa att rätt villkor upprättas är det viktigt att man anlitar en jurist som har särskild kompetens inom bolags- och avtalsrätt.

Aktie överlåtelseavtal

Viktiga faktorer att tänka på när du överlåter aktier i onoterat bolag När man ska överlåta aktier i ett onoterat bolag är det viktigt att tänka på följande faktorer: • Köparens rätt att göra gällande sina rättigheter i ett aktieöverlåtelseavtal. • Säljarens skyldigheter och försäkringsansvar. • Konkurrensförbud och sekretessavtal. • Vilket vite som ska betalas och återköpslöften. • Skatter, avgifter och inspektioner. Exempel på vanliga klausuler i ett aktieöverlåtelseavtal • Konkurrensförbud: Det är vanligt att köparen och säljaren ingår ett konkurrensförbud som gäller under ett visst antal år. Syftet med detta är att säkerställa att de inte kommer att störa varandra under denna period. • Sekretess: Sekretessklausulen skyddar den konfidentiella information som parterna delar med varandra. • Vite: Vite är en överenskommen summa som betalas av köparen om de inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet. • Återköpslöften: En återköpslöfte är en överenskommelse mellan köparen och säljaren som innebär att säljaren garanterar att de kan återköpa aktierna till ett visst pris under en viss tidsperiod.

Allmänna villkor

När ni implementerar allmänna villkor ska ni tänka på att: • Se till att villkoren är korrekta ur juridisk synvinkel. • Om ni erbjuder tjänster eller produkter till andra länder än Sverige måste ni ta hänsyn till de nationella bestämmelserna. • Var noggranna när ni använder någon annans material eller produkter. • Se till att villkoren är anpassade till den bransch eller marknad ni verkar på. • Se till att villkoren inte strider mot lagar och bestämmelser. Om ni är osäkra på vad som gäller eller har behov av hjälp bör ni ta kontakt med en jurist. Vi hjälper er gärna med en kostnadsfri behovsanalys och kan därefter till ett fast pris ta hand om er lösning.

Konsultavtal

Vad bör beställare och uppdragstagare tänka på? Vid anläggande av konsultavtal är det viktigt att både beställare och uppdragstagare är medvetna om sina förpliktelser. För att undvika missförstånd är det centralt att de skyldigheter som parterna har gentemot varandra, samt specifikationer kring uppdragets omfattning, är tydligt redovisade i avtalet. Det är särskilt viktigt att beställaren är medveten om att Skatteverket och andra myndigheter riskerar att tolka ett konsultuppdrag som ett anställningsförhållande om inte avtalet uppfyller kraven. Detta kan i vissa fall leda till stora kostnadssmällar. Om man behöver hjälp med att upprätta ett konsultavtal erbjuder vi skräddarsydda avtal på svenska eller engelska till fast pris.

Återförsäljningsavtal

Kundavtal är ett vanligt verktyg för företag för att säkerställa juridiska rättigheter och förpliktelser när det gäller transaktioner med andra företag eller privatpersoner. Konsumentköplagen är tvingande och kan inte avtalas bort, medan köplagen är dispositiv och kan förhandlas bort. Genom att upprätta kundavtal har företag möjlighet att bestämma villkoren för förseningar, betalningsvillkor, dröjsmål vid betalning och fel i vara. För att hjälpa företag att upprätta kundavtal erbjuder Juristakuten både mallar och skräddarsydda lösningar.

Aktiedelägare

Delägare i ett aktiebolag har en uppsättning rättigheter som är viktiga att ta till sig. Dessa rättigheter inkluderar, men är inte begränsade till, rätten att fatta beslut om bolagets verksamhet, rätten att delta i bolagsstämmor, rätten att ta del av bolagets ekonomiska rapporter och rätten att ta ut vinster ur bolaget. Det är viktigt att komma ihåg att delägare är skyldiga att följa bolagslagar och andra lagar som gäller för bolaget. För att undvika att konflikter uppstår mellan delägare, bör det finnas en tydlig överenskommelse som stödjer ett gott arbetsklimat.

Denna överenskommelse bör innehålla tydliga bestämmelser om hur beslut som rör bolaget ska fattas, vilka typer av handlingar som ska godkännas och vilka befogenheter som delägarna har. För att säkerställa att alla delägare har samma information och förstår vad som gäller, är det lämpligt att överenskommelsen är skriftlig. I vissa fall kan det bli nödvändigt att avskilja en delägare från bolaget. I sådana situationer är det viktigt att det finns tydliga bestämmelser om hur detta ska ske, samt att alla delägare är medvetna om rätten att avskilja. Dessutom, för att undvika att det uppstår tvister, bör det finnas ett väl definierat förfarande för att lösa tvister mellan delägare. Att vara delägare i ett aktiebolag innebär att du har ett antal rättigheter som du bör ta till dig. För att undvika konflikter bör det finnas en tydlig överenskommelse som stödjer ett gott arbetsklimat och som reglerar hur beslut ska fattas. Dessutom bör det finnas tydliga bestämmelser om hur en delägare kan avskiljas och ett förfarande för att lösa eventuella tvister mellan delägare.

Franchiseavtal

Franchising är ett koncept där en franchisegivare hyr ut sitt affärskoncept till en franchisetagare. Avtalet som reglerar förhållandet mellan parterna kallas franchiseavtal. Med ett franchiseavtal får franchisetagaren tillgång till franchisegivarens affärskoncept, marknadsföring och stödtjänster. Franchiseavtalet är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt samarbete mellan parterna. Här ger vi en överblick över de viktigaste beståndsdelarna i ett franchiseavtal, samt information om våra jurister som hjälper dig att skriva eller granska ditt franchiseavtal till fast pris.

Förmedlingsavtal

Förmedlingsavtalet är ett juridiskt dokument som reglerar förhållandet mellan förmedlaren och uppdragsgivaren. Avtalet ska specifikt definiera parternas förväntningar och förbinder dem att följa vissa regler och villkor. Förmedlingsavtalet ska därför tydligt beskriva förmedlarens ansvar och rättigheter, uppdragsgivarens skyldigheter och rättigheter, betalningsvillkor, avtalsperioden och andra relevanta detaljer.

Hyresavtal för lokaler

Reglerna kring lokalhyra kan vara komplexa, särskilt som de skiljer sig från hyra av bostad. I denna artikel diskuteras följande: uppsägningstider, hyresbelopp, viktiga klausuler i ett hyresavtal, samt användning av mallar. Vi ger även svar på de vanligaste frågorna om lokalhyra. Slutligen finns en mall för hyreskontrakt nedan.

inkråmstöverlåtelseavtal

Skriftlig inkråmsöverlåtelse Vid en inkråmsöverlåtelse är det viktigt att upprätta ett skriftligt avtal som tydligt beskriver vilka tillgångar som omfattas av överlåtelsen, samt parternas rättigheter och skyldigheter. Avtalet bör också innehålla villkor för fullgörande, såsom information om tillgångarnas skick och värde. Vidare är det viktigt att beakta gällande immaterialrättsliga bestämmelser, såsom registrerade varumärken, patent, aktiva domännamn, databaser och programvara.

Juridik due diligence

Utförandet av juridisk due diligence är en viktig del av företagsförvärv. Denna process syftar till att undersöka ett företags rättsliga ställning inför en affär och att identifiera väsentliga problem som kan påverka företagets överlevnad. För att säkerställa att due diligence-processen utförs på det mest effektiva sättet kan potentiella köpare och säljare ta kontakt med våra jurister för att få rådgivning och stöd. Vi erbjuder rådgivning utan förpliktelser och ett fast pris för fortsatt rådgivning.

Komissionavtal

Kommission är ett förhållande där en part (kommittenten) ger en annan part (kommissionären) det mandat att försälja en viss produkt och/eller tjänst på dennes vägnar. Kommissionären är då ansvarig för försäljningen, men får inte köpa produkten eller tjänsten. Kommissionsavtalet bör tydligt uttrycka kommittentens och kommissionärens rättigheter och skyldigheter, samt vad som gäller i händelse av en tvist eller ett misstag. Avtalet bör också innehålla information om kommissionärens ersättning och andra fördelar som överenskommits. Om du behöver hjälp med att upprätta ett kommissionsavtal, kan du ta hjälp av våra jurister som erbjuder fast pris. Vi kan hjälpa dig med att författa ett avtal som tar hänsyn till dina specifika behov och ge dig juridisk rådgivning relaterat till kommission.

Kund bestrider faktura

Rättigheter vid obetald faktura En kund som bestrider en faktura äger skyldighet att betala för utfört arbete, så länge det inte finns någon giltig anledning som är godtagbar för att inte betala. Om detta sker äger du som företagare rätt att utkräva betalning. Detta kan ske genom att du kontaktar kunden, skickar påminnelser eller vänder dig till en inkasso-firma. Steg att ta för att maximera betalningschansen Även om du äger rätt att få betalt är det inte säkert att du kommer att få det. För att förbättra dina chanser är det viktigt att du tar ledningen och inte väntar på att kunden ska betala. Kontakta kunden. Först och främst bör du kontakta kunden för att höra om det finns några frågor eller problem som behöver lösas. Om detta inte löser problemet ska du skicka en påminnelse via e-post eller vanlig post. Kontakta inkasso. Om påminnelsen inte leder till någon betalning är det dags att kontakta inkasso. Vid det här laget äger du skyldighet att lämna över dokumentation av fakturan och samtalen du haft med kunden. Enkla tips för att förebygga obetalda fakturor För att förebygga att du drabbas av obetalda fakturor bör du se till att du har korrekta kontrakt och att du har ett väl utarbetat system för att skicka fakturor och påminnelser. Det är också bra att ha en bra kontroll över dina kundförhållanden, särskilt när det gäller affärsmöjligheter som inte är helt säkra. Rättigheter vid obetald faktura: Företagare har rätt att utkräva betalning för utfört arbete så länge det inte finns en giltig anledning för kunden att inte betala. För att maximera chansen att få betalt bör företagaren ta ledningen och inte vänta på att kunden ska betala. För att förebygga obetalda fakturor bör man ha korrekta kontrakt och ett väl utarbetat system för att skicka fakturor och påminnelser. Det bör också finnas en god kontroll av kundförhållanden, särskilt när det gäller affärsmöjligheter som inte är helt säkra.

Leasingavtal

Vad är ett leasing-avtal? Ett leasing-avtal är ett kontrakt som skapar en rättslig förbindelse mellan en leasing-givare och en leasing-tagare. Avtalet innebär att leasing-givaren ger leasing-tagaren rätten att använda ett föremål under en viss tidsperiod mot betalning av en årlig avgift. Upplägget ger leasing-tagaren möjligheten att använda föremålet utan att äga det. Vad är fördelarna med leasing? Leasing kan vara ett bra alternativ för att få tillgång till ett föremål utan att äga det. Det ger dig möjligheten att få nytta av ett föremål utan att behöva stå för hela kostnaden för det. Fördelarna inkluderar att du kan spara pengar som du annars hade behövt lägga ut för att köpa ett föremål, att du kan uppgradera ditt föremål efter ett visst antal år, att du slipper sköta om föremålet själv och att du kan ha ett fast månadsbelopp för betalning. Vad bör man tänka på när man skriver ett leasing-avtal? När du skriver ett leasing-avtal är det viktigt att du är tydlig med vad avtalet ska innehålla. Det bör innehålla detaljerad information om föremålet, den förväntade tidsperioden för leasing-avtalet, det årliga beloppet som ska betalas för leasingen, ansvarsfördelningen mellan leasing-givare och leasing-tagare samt vilka som ska ansvara för skador som kan uppstå. Ett skriftligt avtal är det bästa sättet att se till att alla parters intressen skyddas. Behöver jag hjälp av en jurist för att skriva ett leasing-avtal? Det är alltid ett bra förslag att anlita en jurist för att hjälpa till att skriva ett leasing-avtal. En specialiserad jurist har kunskap om lagar och andra bestämmelser som kan gälla för leasing-avtal. De kan hjälpa till att säkerställa att alla parter får det skydd de har rätt till och att alla intressen är väl försvarade.

Levrantörsavtal

Leverantörsavtal är ett formellt avtal mellan två parter som reglerar leverans av en produkt eller tjänst. Avtalet bör tydliggöra vilken produkt eller tjänst som ska levereras, vilken prissättning som gäller, när leverans ska ske, vilka standarder som ska uppfyllas och hur man ska hantera uppkomna brister. För att säkerställa att avtalets villkor efterlevs är det bäst att upprätta ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna.

Offertmall

Fördelar och Juridisk Betydelse En offertmall är ett verktyg som kan användas för att effektivisera försäljningsprocessen. Den ger en tydligare bild av vad som ingår i erbjudandet och skapar ett skydd för båda parter. För det andra är det viktigt att känna till den juridiska betydelsen som en offert har. En offertmall bör innehålla ett antal nyckelpunkter. Dessa inkluderar: – En detaljerad beskrivning av produkten eller tjänsten som erbjuds – Pris på produkten eller tjänsten – Leveranstider – Garantier – Försäkringar – Betalningsvillkor En offert är ett bindande avtal som är juridiskt bindande för båda parter. Det innebär att båda parter är skyldiga att följa det som anges i offerten. Det är därför viktigt att utforma offerten korrekt och följa lagstiftningen. Sammanfattningsvis är en offertmall ett användbart verktyg för att effektivisera försäljningsprocessen. Den ger en tydligare bild över erbjudandet och har en juridisk betydelse som binder båda parter. För att utforma offerten korrekt är det viktigt att inkludera nyckelpunkter som produktinformation, pris, leveranstider, garantier, försäkringar och betalningsvillkor. Vid behov kan du även be om hjälp från jurister.

Tvist med leverantör

Förebyggande åtgärder Företag bör genomföra följande förebyggande åtgärder för att minimera risken för leverantörskonflikter:
1. Utforma skriftliga avtal som innehåller tydliga bestämmelser om leveranser, produkters kvalitet, betalningsvillkor och andra relevanta bestämmelser.
2. Följ upp och håll kontakt med leverantören för att säkerställa att leveranser sker i tid och att produkternas kvalitet uppfyller alla bestämmelser.
3. Utfärda skriftliga varningar till leverantören vid uppkomna brister. Hantering av tvister Då tvister med leverantörer redan har uppstått bör företagen följa nedanstående riktlinjer för att lösa problemen:

1.Skapa en öppen och respektfull dialog med leverantören för att lösa problemet
2. Försök att hitta en lösning som är acceptabel för båda parter.
3. Om det inte är möjligt att uppnå en uppgörelse, bör företaget överväga att utnyttja juridisk rådgivning.

Slutsats För att förebygga och hantera tvister med leverantörer är det viktigt att företag följer förebyggande åtgärder, såsom att utforma skriftliga avtal och följa upp leveranser, samt hanterar tvister med leverantörer på ett konstruktivt sätt, genom att skapa en öppen dialog och försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Vid uppkomna brister bör företag även överväga att utnyttja juridisk rådgivning.

Tvist mellan företag

Tvistlösning mellan företag Tvistlösning mellan företag kan ske på tre olika sätt. Förlikning, skiljeförfarande och domstolsförfarande. Förlikning är ett frivilligt avtal mellan parterna som syftar till att hitta en lösning som kompenserar för den skada som har drabbats. Skiljeförfarande är ett förfarande som leds av en skiljedomare som leder parterna till en förlikning. Skiljedomaren kan också fatta ett beslut som bindande för båda parter. Domstolsförfarande är ett förfarande som leds av en domstol som avgör tvisten. I alla tre fallen är det viktigt att ha en korrekt juridisk analys och bevisning för att stödja sin ståndpunkt. Juristakuten hjälper till vid tvistlösning mellan företag. Vi kan hjälpa till med att utvärdera bevisning och juridiska argument för att hitta en lösning som är korrekt och som ger bästa möjliga resultat. Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering.

Övriga avtal

Samarbetsavtal

Samarbetsavtal bör innehålla klara och tydliga bestämmelser rörande parternas skyldigheter gentemot varandra. Det bör även tydliggöras vilka insatser som förväntas av de inblandade parterna, vilka rättigheter de har, samt vilka befogenheter de har. Dessutom är det viktigt att företagsavtalet innehåller en förklaring av vilka begränsningar som är giltiga för samarbetet, inklusive en angivelse av vilka följder som inträffar om någon part bryter mot bestämmelserna. Ett samarbetsavtal bör även innehålla följande bestämmelser: – Klara och tydliga definitioner av parternas skyldigheter och befogenheter – Klara och tydliga bestämmelser om hur ansvaret för eventuella misslyckanden ska fördelas mellan parterna – En förklaring av vilka konsekvenser som följer av att någon part bryter mot bestämmelserna – Regler om hur avtalet ska ändras eller upphöra – Regler om hur konfidentiell information ska hanteras Ett välformulerat samarbetsavtal har som syfte att skydda de inblandade parternas intressen och att undvika eventuella tvister. Det kan därför vara av stor vikt att upprätta ett avtal som är så konkret och detaljerat som möjligt och som inkluderar alla relevanta bestämmelser för samarbetet. Sammanfattningsvis är det viktigt att upprätta ett företagsavtal som tydligt definierar parternas skyldigheter och befogenheter, samt regler för ändring eller upphörande. Det bör även innehålla följande bestämmelser: konsekvenser vid eventuellt avtalsbrott, ansvarsfördelning vid misslyckanden samt regler för hantering av konfidentiell information.

Sekretessavtal

Ett sekretessavtal, eller ett så kallat Nondisclosure Agreement (NDA), är ett avtal som syftar till att skydda företagets hemligheter. Avtalet ger klart uttryck för att den som ingår avtalet får ta del av hemligheter som ska behandlas konfidentiellt. Avtalet anger vad som är konfidentiell information, vem som är berättigad att ha kännedom om informationen samt vilka skyldigheter den som ingår avtalet har att skydda informationen. Hur ett sekretessavtal bör utformas och vad det bör innehålla beror naturligtvis på vilka hemligheter som ska skyddas. För att säkerställa att avtalet håller måste det uppfylla vissa lagstiftningskrav. På Juristakuten kan man få professionell hjälp att utforma ett sekretessavtal som uppfyller dessa krav. Våra jurister hjälper er att snabbt och enkelt få ett avtal som är anpassat för just ert ändamål. Sekretessavtal är ett bra sätt att skydda företagshemligheter och på Juristakuten kan våra jurister hjälpa er att utforma ett avtal som uppfyller lagstiftningens krav.

Standardavtal

En standardavtal är ett juridiskt dokument som kan användas för att reglera kommersiella affärsförhållanden mellan företag och deras kunder. Det är ett allmänt juridiskt kontrakt som definierar de lagliga villkoren som gäller för affärsförhållandet, inklusive alla försäljningsvillkor. Standardavtal spelar en central roll i företags affärs- och marknadsföringsstrategier. För att en standardavtal ska vara bindande mellan parter krävs det att båda parter har godkänt inkorporeringen av avtalet. Inkorporeringen ska ske genom att man refererar till det avtal som ska gälla och bifogar avtalet som bilaga till det kundspecifika kontraktet. Genom att inkorporera ett standardavtal som bilaga till ett kundspecifikt avtal, gör man det möjligt för företaget att använda samma standardavtal för flera kunder. Konklusion Standardavtal är ett effektivt sätt för företag att reglera de kommersiella affärsförhållanden med sina kunder. För att ett standardavtal ska vara bindande måste det inkorporeras i ett kundspecifikt kontrakt och båda parter måste godkänna inkorporeringen. Att använda sig av standardavtal är ett effektivt sätt att minimera risker och förenkla hanteringen av affärsförhållanden.

Uppdragsavtal

Uppdragsavtal är av stor vikt för att säkerställa ett korrekt avtal mellan parter. Avtalet bör tydligt definiera det förväntade resultatet, vederlaget och vad som händer vid ofullständigt resultat. Det är viktigt att ta hänsyn till uppdragets karaktär vid skrivandet av avtalet. Om du behöver hjälp med att utforma eller granska ett uppdragsavtal, ta kontakt för att få fortsatt hjälp till fast pris.

Återförsäljaravtal

Återförsäljning är en vanlig form av distribution där en part (återförsäljare) köper produkter från en annan part (leverantör) och säljer dem vidare till slutkunden. Ett skriftligt återförsäljaravtal är ett nödvändigt verktyg för att reglera förhållandet mellan återförsäljare och leverantör, inklusive pris, volym, köpvillkor, krav på service, garantier, rätt till namn och logo samt övriga förpliktelser. För att säkerställa att alla parter förstår och accepterar sina skyldigheter är det viktigt att man från början avtalsreglerar detta. För att uppnå detta är det viktigt att man upprättar ett skriftligt återförsäljaravtal. Genom detta kan man reglera priser, köpvillkor och förpliktelser mellan parterna, samt ställa krav på service och garantier. Detta minskar risken för olösta tvister mellan parterna samtidigt som det bidrar till en stabil och långsiktig affärsrelation. För att säkerställa att ett återförsäljaravtal uppfyller dessa syften bör man anlita en erfaren jurist. I syfte att reglera återförsäljningsförhållanden är ett skriftligt återförsäljaravtal ett nödvändigt verktyg. Det är viktigt att man följer bestämmelserna i avtalet och att man anlitar en erfaren jurist för att säkerställa att alla parters förpliktelser är reglerade. På så sätt kan man undvika olösta tvister och upprätthålla en stabil och långsiktig affärsrelation.

Överklaga myndighetsbeslut

Överklaga myndighetsbeslut Om man anser att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut bör man överklaga det. Myndigheter fattar ett stort antal beslut som ofta påverkar företag mycket. Ibland kan dessa beslut vara i strid med lagar eller andra regelverk, och då har den berörda parten rätt att överklaga. På Juristakuten arbetar vi med att överpröva myndighetsbeslut som berör alltifrån offentligt stöd till nekade bygglov samt felaktiga upphandlingar. Vi erbjuder även skattejuridisk rådgivning, vilket inkluderar överklagande av felaktiga beslut från Skatteverket. Om du behöver hjälp så kontakta oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Skatterätt

Skatterätten, med dess omfattande inverkan på beskattning, taxering och ekonomisk redovisning, utgör en omfattande och komplex sfär. Årligen införs nya lagar och regelverk, och Sveriges medlemskap i EU påverkar den nationella lagstiftningen inom området. Inom samtliga affärsverksamheter blir skattejuridisk rådgivning alltmer essentiell. Som skattejurister är vi specialiserade på att bistå företag med att optimera skattehanteringen i deras verksamhet. Under de senaste åren har betydande förändringar ägt rum inom skatterätten, vilket ofta resulterat i ökad rättssäkerhet för den skattskyldige.

Företagsöverlåtelse

Hur går företagsöverlåtelse till?
En överlåtelse av ett bolag kan även ske genom försäljning. När en eller flera aktieägare säljer sina aktier, försäljs dessa till en annan aktieägare. Denna process kan också utgöra ett generationsskifte eller en exitstrategi när majoriteten av aktierna överlåts till en ny ägare. En skattemässig överlåtelse innebär att ett företag överför tillgångar och skulder från en part till en annan. När det gäller överlåtelser, är det viktigt att följa Skatteverkets regler för att undvika skatter. Det är också viktigt att veta om transaktionen kommer att skapa vinstskatt eller skattefrihet. För att uppfylla Skatteverkets krav på överlåtelser, är det viktigt att uppgifterna som anges i överlåtelsen är korrekta, även om det är nödvändigt att ange anpassade värden för att säkerställa detta. Det är också viktigt att dokumentera alla aspekter av överlåtelsen, inklusive alla överenskomna betalningar, gåvor och andra förmåner som.

Vad är viktigast att tänka på ur skattehänseende?
Köparens skattemässiga situation har stor inverkan på vilken struktur som är bäst för överlåtelsen. Om köparen har ett stort skatteutrymme, dvs. att det är mycket skatt som sätt kvar efter att alla skatter som är skyldiga och skatter som ska betalas på köparens inkomst har betalats, kan det vara lämpligt att strukturera överlåtelsen så att en stor del av vinsten beskattas vid överlåtelsen. Det innebär att köparen betalar en skatt på vinsten vid överlåtelsen, men skattar inte hela vinsten vid utbetalning. Detta är ett bra sätt för att förenkla skattehanteringen eftersom överlåtaren inte behöver betala skatt på vinsten vid överlåtelsen, men det kommer att finnas en skatt som köparen måste betala när vinsten betalas ut.

Exempel då indirekt försäljning av aktier kan vara fördelaktig:
En indirekt försäljning är att försälja aktierna till en finansieringspartner som sedan säljer aktierna vidare. Genom detta kan du få tillgång till ett högre gränsbelopp, vilket innebär att du kan spara mer i skatt. Om du väljer att göra en indirekt försäljning kan du få tillgång till ett högre gränsbelopp, upp till 50 % av vinsten. Det är dock viktigt att notera att detta är en riskabel strategi eftersom det kan dröja längre tid för att få betalt, eftersom det finns flera led mellan försäljningen och betalningen.

Exempel då inkråsmsöverlåtelse kan vara fördelaktigt:
En annan fördel med en indirekt försäljning är att det ger tid att förbereda sig för att förhindra eventuella skattemässiga konsekvenser. Genom att ha ett större förhandlingsutrymme kan du försöka få en bättre pris för dina aktier. En indirekt försäljning kan också låta dig ta emot aktier som betalning, vilket kan vara användbart om du behöver färda dig. Dessutom kan du få ett större urval av köpare att välja mellan, vilket kan hjälpa till att öka chansen att få ett bra pris.

Hur kan vi hjälpa er vid företagsförsjälning eller överlåtelse?

Vi kan hjälpa till att föreslå olika alternativ som är skräddarsydda för er situation. Vi kan också hjälpa er att förstå de skattemässiga konsekvenserna för varje alternativ. Vi kan även hjälpa er att förbereda och genomföra överlåtelsen av företaget eller aktierna, och se till att alla dokumentation och förfaranden följs.

Generationsskifte

Vad är ett generationsskifte?
Generationsskifte är processen att överföra ett företag eller ett lantbruk från nuvarande generation till nästa generation. Det är en process som kräver mycket planering, eftersom det är en komplex process som kräver att olika intressenter förstår processen, har tillgång till rätt information och är förtrogna med det finansiella systemet som krävs för att hantera överföringen. Företagare som ska överlåta sitt företag eller lantbruk måste först se till att kontrollera att de följer de lagar som gäller för generationsskifte. Detta inkluderar att skapa ett testamente som förklarar vem som ska ta över företaget eller lantbruket och hur överföringen ska ske. De måste också skapa en plan för hur de ska hantera skatteskulder och avsättningar som kan finnas kopplade till föret

Hur går en generationsskiftväxling till?
Det kan vara till hjälp att diskutera frågan med en jurist som har god kännedom om ämnet. De kan ge råd och stöd för att hjälpa dig att hitta rätt metod för generationsskiftet som är bäst lämpad för din situation. De kan också hjälpa till att förstå vilka konsekvenser som gäller för de olika förfarandena samt beakta lagregler och skatteavdrag som kan göras. Det är viktigt att förstå att varje situation är unik och att det är bäst att undersöka alla för- och nackdelar med de olika alternativen.

Vad är viktigast att tänka på ur skattehändelserna?
Metoden för skiftet kan ha en stor påverkan på den skattemässiga hanteringen. En gåvotransaktion innebär typiskt sett ingen omedelbar beskattning, medan direkta försäljningar triggar beskattning av vinster. Beroende på övertagarens ekonomi kan till exempel en indragning av aktier, där överlåtaren istället får betalt för sina aktier av bolaget, vara att föredra. När överlåtaren inte har ett omedelbart behov av att kunna disponera hela vinsten för privata ändamål kan en indirekt försäljning genom ett holdingbolag vara att föredra då beskattning därmed skjuts fram tills att vinster tas ut från bolagssektorn.

En företagare har byggt upp en verksamhet och vill att sitt barn tar över och driver vidare verksamheten. Företagaren har vid sidan om verksamheten gjort andra investeringar varför behovet till ytterligare privata likvida medel är lågt. Genom att överlåta aktierna i sitt bolag som en gåva triggas ingen omedelbar beskattning. Eventuellt sparat gränsutrymme (K10-belopp) följer med andelarna. Eftersom det inte finns något behov att frigöra likvida medel kan en försäljning innebära en onödig belastning på familjens förmögenhet som istället hade kunnat skjutas fram i tiden.

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den klargör vilka rättigheter och skyldigheter arbetstagare och arbetsgivare har gentemot varandra. Vidare omfattas förhållandet mellan fack/arbetstagarorganisation och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Arbetsrätt handlar också om arbetsvillkor. Det kan gälla arbetstid, raster och deltid. Arbetsrätt är ett mycket komplext och mångfacetterat område, eftersom det även innehåller områden som diskriminering.

Avskedad

Avskedande är en form av arbetsbriståtgärd som innebär att arbetsgivaren med omedelbar verkan upphäver anställningen. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs att det sker med stöd av lag eller avtal. Därefter följer en tidsram för att underrätta anställningen och slutföra alla administrativa uppgifter. Uppsägning är en annan form av arbetsbriståtgärd som innebär att arbetsgivaren meddelar anställningen om att den ska upphöra vid en viss tidpunkt. Skillnaden mellan avskedande och uppsägning är att det förstnämnda sker omedelbart medan det sistnämnda sker med försening. Om en anställd har blivit avskedad kan de kräva arbetsgivaren på skadestånd om det har gjorts utan att det har stöd i lag eller avtal. Oavsett om det är frågan om avskedande eller uppsägning är det av största vikt att ha koll på det som gäller för att minimera risken för att felaktigheter ska begås.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som reglerar löner och anställningsvillkor för arbetstagare. Fackföreningar strävar efter att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal för att fastställa miniminivåer för löner och förmåner. Detta förhindrar lönedumpning och minskar konkurrensen mellan arbetstagare om lägre löner eller sämre villkor. Å andra sidan kan det begränsa möjligheterna för enskilda anställda att förhandla om sina egna löner. För arbetsgivare är kollektivavtal attraktiva eftersom de garanterar fred på arbetsplatsen och kan leda till förmånsrabatter. Samtidigt kan avtalsvillkor vara till nackdel för arbetsgivare om de hade kunnat anställa personal till lägre kostnader. Ökad täckning av kollektivavtal motverkar dock att låga löner används som konkurrensmedel mellan arbetsgivare.

MBL-förhandling

MBL-förhandlingar krävs när en arbetsgivare tänker göra viktiga förändringar som påverkar arbetstagarnas villkor. Genom att föra förhandlingar mellan arbetsgivare och fack kan man avgöra hur ändringarna ska implementeras. Detta är ett viktigt steg för att undvika skadeståndsskyldighet och för att alla parter ska känna sig trygga och hörda.

Uppsägning av anställda

Uppsägning är en procedurer som har som syfte att lösa upp ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att uppsägning ska vara riktigt, måste den utföras enligt de lagar som gäller. Det finns olika typer av uppsägningar. De vanligaste är avsked på grund av arbetsbrist eller arbetsbrist, uppsägning på grund av överträdelse av arbetsförhållanden och uppsägning på grund av att arbetsgivaren inte kan fullgöra sina skyldigheter. Risken med att säga upp en anställd utan giltig anledning är att arbetstagaren kan stämma arbetsgivaren. Om du är osäker på hur man genomför en uppsägning korrekt, eller om du är orolig för att du kan göra något som leder till ett talan, är det bäst att ta juridisk rådgivning. Juristakuten erbjuder kostnadsfria juridiska utvärderningar och rådgivningar för att hjälpa arbetsgivare att förstå de rättsliga aspekterna av uppsägning av en anställd. Vi är specialiserade på att hjälpa dig att fatta rätt beslut och att följa de lagar som gäller, samt att minimera riskerna för stämningar.

Uppsägning pga. arbetsbrist

Uppsägning pga. arbetsbrist är en uppsägning som sker när arbetsgivaren inte längre har tillräckligt med arbetsuppgifter för att personalen ska kunna sysselsättas. Uppsägningen går till på samma sätt som vanliga uppsägningar, det vill säga att arbetsgivaren ska uppfylla de formella kraven som finns i lagen. Uppsägningen bör göras skriftligen och ska innehålla en tydlig anledning till uppsägningen. Det är viktigt att anställda som blivit uppsagda får information om sina rättigheter och förmåner. Uppsägning skiljer sig från avskedande. Avskedande är när arbetsgivaren bestämmer att arbetstagaren inte ska få komma tillbaka till jobbet och inte får någon ersättning. I vissa fall kan arbetstagaren även kräva skadestånd. En anställd som blivit uppsagd eller avskedad kan i vissa fall kräva skadestånd. För att detta ska gå att göra krävs att det är ett brott mot lagstiftningen som lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller. Om det inte är ett sådant brott är det inte möjligt att kräva skadestånd. Uppsägning pga. arbetsbrist är en företeelse som regleras i lag och det är viktigt att arbetsgivare följer de formella kraven som finns. Uppsägning skiljer sig från avskedande och i vissa fall kan arbetstagare kräva skadestånd om det är ett brott mot lagstiftningen som LAS innehåller.

Uppsägning pga personliga skäl

Uppsägning pga. personliga skäl är ett åtgärd som arbetsgivare kan tillgripa för att avsluta ett arbetsförhållande. För att det ska vara lagligt måste arbetsgivaren visa att det finns ett giltigt skäl för uppsägningen, t.ex. att arbetstagaren inte har uppfyllt arbetsförhållandets krav. Uppsägningar måste ske skriftligen och med hänsyn till den anställdes kollektivavtal osv. Avskedande av arbetstagare är en annan åtgärd som arbetsgivare kan vidta, men som sker under andra omständigheter och har andra implikationer. När en anställd blivit uppsagd eller avskedad kan de, under vissa förutsättningar, kräva arbetsgivaren på skadestånd.

Utköp av anställda

Utköpsavtal är ett sätt att frivilligt avsluta ett anställningsförhållande i enlighet med avtalsfriheten. Det är viktigt att båda parter tar hänsyn till intressen som kan påverka avtalet innan det ingås, och det kan vara lämpligt att involvera en jurist för att förtydliga vad som gäller.

Tillståndsförfaranden

Tillstånds Juridik är en central aspekt för många företagare som strävar efter att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning. Tillstånd och licenser, såsom serveringstillstånd för restauranger, tobakstillstånd för kiosker och spellicenser för spelbolag, utgör ofta nödvändiga krav för att undvika att verksamheten betraktas som olaglig, antingen delvis eller i sin helhet. Därför är det av avgörande betydelse för företagare att säkerställa att de har nödvändiga myndighetstillstånd.

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd kräver att ansökare intygar att de är över 18 år och har rätt att sälja och servera alkohol. Det är också vanligt att ansökare måste fylla i en ansökan som innehåller information om det företag de driver, hur de ska hantera alkohol, vilken typ av alkohol de planerar att sälja och vilka typer av verksamhet de bedriver. Det kan också finnas krav på att lokalen är lämplig för att sälja och servera alkohol, att personalen är lämpligt utbildad och att ett antal regler har följts.

Hur ansöker man om serveringstillstånd?
Om du vill ansöka om ett serveringstillstånd måste du först kontakta den kommun där verksamheten är belägen. Du kan normalt hitta information om hur man ansöker om tillstånd på kommunens webbplats eller ta kontakt med den kommunala tillståndsenheten. För att ansökan ska godkännas måste du bevisa att du är personligen och ekonomiskt lämplig att bära ansvaret för den verksamhet som tillståndet kräver och att du har lämpliga kunskaper om alkohollagen. Om du har ansökt om ett tillstånd måste du vänta på ett beslut från den kommunala tillståndsenheten.

Av vilka orsaker kan man nekas serveringtillstånd av alhohol?
Om du inte uppfyller kraven för att få ett serveringstillstånd kan du nekas att få ett. Det är din ansvar att visa att du uppfyller samtliga krav och bevisa att du är ekonomiskt skötsam, personligt lämpad och att din verksamhet är förenlig med ett serveringstillstånd. Om du eller din verksamhet missköter sig kan serveringstillståndet indragas. Det är därför viktigt att du följer alla krav och rik

Hur överklagar man ett beslut om avslag på anslag om serveringstillstånd?
I din överklagan ska du ange vilket beslut du överklagar och vilka skäl som finns för att det ska ändras. Du ska också ange vilka bevis du har som stödjer dina påståenden. För att förenkla processen kan du använda dig av mallar som finns tillgängliga på nätet. Dessa mallar hjälper dig att skriva ut ett formulär som är anpassat efter den aktuella situationen. För att få hjälp med att fylla i och skicka din överklagan kan du kontakta oss på Juristakuten. Vi hjälper dig att skapa en korrekt överklagan som ger dig bästa möjliga chanser att få ditt beslut ändrat.

Vad händer med tillståndet om en restaurang byter ägare?
Om det finns ändringar i verksamheten som rör serveringstillståndet måste detta anmälas till kommunen. Detta kan innebära att det finns en ny ägare, att någon har haft ett betydande inflytande, att det har skett förändringar i verksamhetens verksamhetsområde eller att det har skett ändringar i rutiner och regler. Kommunen kommer att behandla anmälan och göra en bedömning om de ändringar som har skett är tillräckligt stora för att kräva att ett nytt serveringstillstånd ska beviljas. Om detta är fallet kommer kommunen att informera den ansökande om att ett nytt serveringstillstånd måste sökas.

Spellicens

Att bedriva spelverksamhet medför omfattande ansvar för dig som bedriver verksamheten. Därför kan ansökningsförfarandet när du vill erhålla en spellicens vara komplicerat då det finns flera krav och regelverk att hålla koll på. Eftersom varje enskild speltyp medför olika krav, är det viktigt att ha koll på vilken typ av spelverksamhet du vill bedriva samt vilka villkor du måste uppfylla för att erhålla spellicens. Nedan följer viktig information att hålla koll på för dig som vill ansöka om spellicens, alternativt överklaga ett beslut om avslag eller återkallelse av spellicens.

Taxitrafiktillstånd

Vad innebär trafiktillstånd?

För att få ett taxitrafiktillstånd måste du ansöka hos den kommun där du planerar att bedriva verksamheten. Du måste ansöka skriftligen och fylla i de relevanta blanketterna och bifoga nödvändig dokumentation. Tillståndsmyndigheten kommer att kontrollera dokumentationen och utföra en noggrann bedömning av ansökan.

Kan jag ansöka trafiktillstånd som privatperson?
När man har klarat både kunskaps- och körprovet är nästa steg att ansöka om tillstånd för taxitrafik. Ansökan görs via Trafikverkets hemsida och kostar 1 000 kr. Till ansökan ska man bifoga körkort och legitimation som visar att man har klarat kör- och kunskapsprovet. I ansökan ska man även ange vilka fordon som ska användas för taxitrafik, vilket företagsnamn man vill använda samt en försäkran om att man är skyldig att betala skatt. När ansökan har skickats in måste Trafikverket godkänna den. Om alla krav är uppfyllda godkänns ansökan och taxitillståndet utfärdas. För att bli taxiförare krävs det att man har ett giltigt körkort som bevisar att man är antingen 21 år eller mer, har innehaft körkort med behörighet B i två år eller inneha ett körkort med behörighet D. Dessutom ska man ha godkänt resultat på både kunskaps- och körprovet. För att få ett taxitrafiktillstånd krävs det att man har ett godkänt fordon som även måste ha en godkänd taxameter. Dessutom måste man uppfylla vissa medicinska krav för att man inte ska vara en fara för passagerare och övriga trafikanter.

Vad krävs för att få taxitrafiktillstånd?
Taxitrafiklagen reglerar även vilka skyldigheter taxiförare har. De ska bland annat vara rättvisa mot sina kunder och inte ta emot några förskott som kan vara olagliga. De ska också se till att taxibilar och utrustning är i gott skick och att de har rätt försäkringar. De ska följa gällande trafikregler och se till att de är väl upplysta om trafikregler på den plats de kör. Vidare ska de hålla sina taxametrar uppdaterade och korrekta. Kravet på ekonomiska förhållanden kräver att tillståndshavaren har tillräckliga ekonomiska förhållanden för att kunna bedriva taxitrafik. Enligt lagen ska det finnas anledning att anta att tillståndshavaren är i stånd att fullgöra sina skyldigheter gentemot sina kunder. Ett viktigt moment är att tillståndshavaren har tillgång till ekonomiska resurser för att kunna säkerställa att taxiresorna utförs på ett tillfredsställande sätt.

Kravet på ekonomiska förhållanden syftar till att säkerställa att sökanden har tillräckliga ekonomiska resurser för att driva en taxiverksamhet. Myndigheten som beviljar taxitillstånd kommer att granska sökandens ekonomiska situation för att kontrollera att sökanden har den finansiella stabiliteten och de förmågor som krävs för att driva en taxiverksamhet. Detta inkluderar att granska sökandens ekonomiska rapporter, kontokontroller och kreditvärdighet. Om sökanden har en historia av problem med sina finanser eller ekonomiska förpliktelser, är det troligt att tillstånd inte kommer att meddelas. Ja, sökanden har tillräckliga resurser om de förfogar över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon. Detta är för att uppfylla kraven som EU har ställt för att bedriva yrkesmässig trafik.

Vem prövas för taxitrafiktillstånd?
Lämplighetsprövningen av taxitrafiktillstånd för en juridisk person består av en bedömning av trafikansvarigas personliga förhållanden samt deras yrkesmässiga förmåga. Det kan bland annat innebära att man tittar på deras kunskap och erfarenhet av taxibranschen och deras förmåga att följa lagar och föreskrifter som är relaterade till taxiverksamhet. Även om krav kan variera beroende på jurisdiktion är det vanligt att man kräver att trafikansvariga har ett kriminalregisterutdrag, ett intyg som visar att de har betalat skatt och avgifter, och att de inte har någon historia av brott eller skattefusk. Ett körkort, ett kvalificerat intyg från en legitimerad läkare och försäkringar är andra vanliga krav som ställs. Trafikansvariga är den eller de personer som har det yttersta ansvaret för att säkerställa att trafikregler följs och säkerhet och ordning upprätthålls. I vissa sammanhang kan detta innebära att man ansvarar för att utforma regler för trafiken, övervaka att de följs, samt se till att åtgärder vidtar när reglerna inte följs. I vissa länder kan detta innebära att man ansvarar för att utfärda trafiklicenser, hålla koll på trafikförsäkringar, samt hantera trafikolyckor. Trafikansvariga kan också ha ansvar för att övervaka och administrera trafikinformation och statistik.

Hur går ansökningsprocessen till?
För att ansöka om ett taxitrafiktillstånd ska man fylla i ansökan som finns på Transportstyrelsens webbplats. Ansökan ska sedan skickas in till Transportstyrelsen tillsammans med följande dokument:

– Kopia av taxiförarlegitimationen (om du planerar att själv köra taxi)
– Kysskopior av de aktuella bilarna som ska användas för taxitrafiken
– Utdrag ur polisens register
– Bekräftelse på att du har försäkring som täcker taxibetrieb
– Betalning för tillståndsavgiften som är 4 425 kr

Tobakstillstånd

När kan ett tokakstillstånd dras in?
För att ansöka om tobakstillstånd måste du fylla i en ansökningsblankett som finns på nätet eller fås från kommunens ekonomiavdelning. Ansökningsblanketten ska fyllas i noggrant och kompletteras med de handlingar som står angivna i ansökan. Du behöver också bifoga ett intyg som visar att du har rätt att försälja tobak, en intygad kopia av ditt giltiga leg. Det är även viktigt att du lämnar en intygad hyres- eller köpeavtal som visar att du har rätt att bedriva verksamheten på den aktuella adressen.

Vilka krav finns det på att få tobakstillstånd?
För att slutföra din ansökan om tobakstillstånd måste du skicka in en komplett ansökan till kommunens ekonomiavdelning. Ansökan måste innehålla en ifylld ansökningsblankett, ett intyg som visar att du har rätt att försälja tobak, en intygad kopia av ditt giltiga leg, samt en intygad hyres- eller köpeavtal som visar att du har rätt att bedriva verksamheten på den aktuella adressen.

Detta innebär att du som sökanden bör se till att du inte har någon ekonomisk misskötsamhet eller brister i dina förflutna affärsrelationer. Du bör också se till att alla deklarationer och skatter har betalats i tid och att du inte har något obetalda skulder. Det är också viktigt att du har ett långsiktigt förhållande med din bank samt att alla bokföringar och ekonomiska rapporter är aktuella och korrekta. För att slutföra ansökan måste du skicka in de nödvändiga dokumenten (ansökningsblankett, intyg, hyres- eller köpeavtal) tillsammans med betalningen till kommunen. Om du har ett kontonummer måste du ange det på din ansökan så att kommunen kan ta emot betalningen. Alternativt kan du skicka in en check. Vänligen notera att kommunen inte tar emot kreditkort eller kontant betalning.

Vad kan du göra om du förlorar tobakstillståndet?
Det är viktigt att ta tillfället i akt och genast ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till att utvärdera beslutet och se om det finns några möjligheter att överklaga det. En jurist kan hjälpa till att identifiera om beslutet är lagligt och om det är möjligt att överklaga det. Denna utvärdering bör omfatta en granskning av det underlag som stöder beslutet, en analys av vilka rättsliga argument som kan användas för att stödja en överklagan, och en översyn av eventuella rättsliga åtgärder som kan vidtas. Om en överklagan skulle vara möjlig, kan juristen även hjälpa till att utforma och lämna in den.

Vilka myndigheter beslutar om tobakstillstånd?
Om du vill överklaga beslutet om att indra ditt tobakstillstånd kan du ansöka om prövning hos länsstyrelsen. Det är dock viktigt att du först följer instruktionerna som står i beslutet. Du kan också ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att tolka beslutet och ge dig råd om hur du ska gå tillväga. Juristakuten erbjuder en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende och kan hjälpa dig att lämna Om du har fått ett tobakstillstånd indraget bör du kontakta din lokala myndighet som är ansvarig för tobakstillstånd för att få mer information. Om du har några tvivel, eller om du föredrar att ha juridisk rådgivning, rekommenderar vi att du kontaktar en jurist för att få en kostnadsfri utvärdering av ärendet. Juristen kan hjälpa dig att förstå vad som gäller och vilka möjligheter du har att överklaga beslutet. De kan också ge råd om hur man ska gå vidare och hjälpa dig att formulera argument för att överklaga.

Vad händer med tokabstillståndet om man säljer sin verksamhet? Måste man söka på nytt?
Om du är oense med beslutet om indragning av tobakstillståndet kan du överklaga det. Du kan vända dig till länsrätten för överprövning. För att ställa upp en överprövning behöver du dock ha ett motiverat skriftligt yttrande som bör innehålla en detaljerad redogörelse för dina argument och bevis för att stödja dem. Det är därför viktigt att du söker juridisk hjälp för att förbereda och lämna in ditt skriftliga yttrande. Juristakuten erbjuder därför en kostnadsfri utvärdering av ditt ärende, så att du kan få råd om hur du bäst går vidare.

Företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion är en juridisk procedur som syftar till att rädda ett företag från konkurs genom att ge det ett tillfälligt skydd mot konkursåtgärder och möjlighet att genomföra omstruktureringar och åtgärder för att återupprätta sin ekonomi och fortsätta sin affärsverksamhet.

Beslutet om huruvida ett företag ska rekonstrueras eller inte fattas av styrelsen eller ägarna till företaget. Om styrelsen eller ägarna beslutar att rekonstruera företaget, måste de ansöka om rekonstruktion hos domstolen.

När ansökan om rekonstruktion har inkommit till domstolen, kommer domstolen att utse en rekonstruktör. Rekonstruktören är en utomstående expert som har ansvar för att analysera företagets ekonomiska situation och utveckla en rekonstruktionsplan. Rekonstruktionsplanen syftar till att rädda företaget från konkurs genom att identifiera och genomföra nödvändiga förändringar och åtgärder för att stärka dess ekonomi. Rekonstruktören kan även förhandla med företagets kreditorer och andra intressenter för att nå en överenskommelse som underlättar återuppbyggnaden av företagets ekonomi.

Företagsrekonstruktionen omfattar ofta en automatisk vistelse (moratorium), vilket innebär att alla pågående rättsliga åtgärder, som exempelvis utmätning av tillgångar, ställs in under rekonstruktionsperioden. Detta ger företaget en viss andrum för att kunna fokusera på att genomföra nödvändiga åtgärder utan att störas av pågående rättsprocesser.

Det är viktigt att notera att företagsrekonstruktionen inte är en garanti för framgång, och om företaget inte lyckas uppfylla rekonstruktionsplanen eller om det finns andra väsentliga hinder för dess återhämtning, kan företaget fortfarande tvingas in i konkurs. Syftet med rekonstruktionen är dock att ge företaget en chans att vända sin ekonomiska situation och undvika en omedelbar konkurs.

Sammanfattningsvis innebär företagsrekonstruktion en viktig juridisk mekanism för att bistå företag i ekonomiskt trångmål. Det ger dem möjligheten att genomföra omstruktureringar och åtgärder för att återupprätta sin ekonomi och fortsätta sin affärsverksamhet, samtidigt som det ger ett tillfälligt skydd mot konkursåtgärder. Processen kräver noggrann analys och planering, och rekonstruktörens ansvar är av central betydelse för att maximera möjligheterna till en framgångsrik rekonstruktion.

Här är några ytterligare detaljer om företagsrekonstruktion:

  • Rekonstruktionsprocessen kan ta upp till 18 månader att slutföra.
  • Rekonstruktören har rätt att kräva att företagets anställda, borgenärer och andra intressenter samarbetar med rekonstruktionsprocessen.
  • Rekonstruktören har rätt att vidta åtgärder för att skydda företagets tillgångar och säkra dess fortsatta verksamhet.
  • Rekonstruktören kan förhandla fram en överenskommelse med företagets kreditorer om en nedskrivning av skulder eller andra förmåner.
  • Om företaget lyckas uppfylla rekonstruktionsplanen kommer det att kunna fortsätta sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt.
  • Om företaget inte lyckas uppfylla rekonstruktionsplanen kommer det att tvingas in i konkurs.

Analys

Innan man beslutar sig för att ansöka om rekonstruktion bör företaget noggrant utvärdera om det finns realistiska förutsättningar för att genomföra en framgångsrik rekonstruktionsprocess och återställa bolaget till lönsamhet. Detta steg är av avgörande betydelse för att undvika onödiga kostnader och tidskrävande processer om rekonstruktionen inte är genomförbar eller inte ger önskat resultat. En grundläggande del av förberedelserna inför en rekonstruktion är att samla in all relevant information och dokumentation som krävs för en noggrann bedömning. Företaget bör förse rekonstruktören med balans- och resultaträkningar för de senaste perioderna för att ge en inblick i bolagets ekonomiska hälsa. Genom att analysera dessa finansiella rapporter kan rekonstruktören få en tydlig bild av företagets ekonomiska ställning och identifiera eventuella ekonomiska utmaningar.

Det är även viktigt att skaffa en översikt över bolagets bankkonton för att få en förståelse för dess likviditet och betalningsförmåga. Att ha information om utvecklingen av bankkontona hjälper rekonstruktören att identifiera eventuella likviditetsproblem och skuldsituationer. För att få en fullständig bild av bolagets skatteskulder och betalningsstatus bör utdrag från skattekontot också inkluderas i de insamlade underlagen. Detta ger insikt i eventuella obetalda skatter och bidrar till att rekonstruktören kan skapa en strategi för att hantera skulderna.

Ytterligare information som är relevant för rekonstruktionen är leverantörsreskontran, som ger en översikt över de utestående skulder gentemot leverantörer. Detta är viktigt eftersom oförmågan att betala leverantörsskulder ofta är en indikation på ekonomiska problem och bristande likviditet. Förutom ekonomisk dokumentation är det även viktigt att ha kontaktuppgifterna till revisorn, banken och andra nyckelaktörer som kan ge ytterligare information och insikt om bolaget. Deras input kan vara värdefull i bedömningen av företagets ekonomiska ställning och potential för rekonstruktion. När alla relevanta uppgifter är samlade och undersökningarna har genomförts, kan företaget, i samråd med rekonstruktören, förbereda och lämna in en ansökan till tingsrätten. Ansökan innehåller en omfattande redogörelse för företagets nuvarande situation, dess ekonomiska utmaningar och de åtgärder som planeras för att återställa lönsamheten och rädda bolaget. Det är viktigt att betona att rekonstruktion inte är en garanterad lösning, och det krävs noggrann analys och planering för att öka chanserna för framgång. Att involvera en kompetent rekonstruktör och ha tillgång till all relevant information är avgörande för att fatta välgrundade beslut i rekonstruktionsprocessen. Genom att vara förberedd och genomföra en noggrann utvärdering kan företaget öka sina möjligheter att lyckas med rekonstruktionen och återställa sin ekonomiska hälsa.

Ansöka

Att ansöka om rekonstruktion

En ansökan om rekonstruktion är en viktig rättslig process som syftar till att rädda ett företag från ekonomisk kris och möjliggöra en omstrukturering för att återupprätta lönsamheten. När företaget har beslutat sig för att ansöka om rekonstruktion är det första steget att lämna in ansökan till tingsrätten i den jurisdiktion där bolaget har sitt säte. Tingsrätten spelar en central roll i rekonstruktionsprocessen genom att granska ansökan och fatta ett beslut om den ska beviljas eller inte. Tidsåtgången för detta steg varierar beroende på tingsrättens arbetsbelastning och omständigheterna kring ansökan. Vanligtvis strävar man dock efter att hantera ansökningar om rekonstruktion snabbt och effektivt. Inom 1-2 arbetsdagar efter att ansökan har lämnats in har man ofta ett beslut om beviljad rekonstruktion. Om rekonstruktionen blir beviljad, utnämner tingsrätten en rekonstruktör. Rekonstruktören är en oberoende person med expertkunskaper inom ekonomi och juridik, och de kommer att spela en nyckelroll i hela rekonstruktionsprocessen. Inom en vecka efter att rekonstruktören har utsetts, skickar denne ut ett informationsbrev till alla berörda parter för att meddela att bolaget befinner sig i rekonstruktion.

I informationsbrevet förklarar rekonstruktören syftet med rekonstruktionen och informerar de berörda parterna om vilka åtgärder som kommer att vidtas under processen. Parterna som kan vara berörda inkluderar leverantörer, kunder, anställda, borgenärer, ägare och andra intressenter. Brevet ger också instruktioner om hur man ska gå vidare, vilka kontaktpersoner som ska användas för frågor eller information och vilken typ av samarbete som förväntas under rekonstruktionen. Under rekonstruktionsperioden arbetar rekonstruktören nära företaget och dess ledning för att analysera företagets ekonomiska situation och identifiera de viktigaste problemområdena. Baserat på denna analys utvecklar rekonstruktören en omstruktureringsplan som innehåller åtgärder för att minska skulder, förbättra likviditet, omstrukturera verksamheten och återställa företagets lönsamhet.

Rekonstruktionsprocessen kan vara utmanande och kräver samarbete och engagemang från alla berörda parter. Det är viktigt att rekonstruktören kommunicerar regelbundet med de berörda parterna för att hålla dem informerade om framstegen och eventuella förändringar i planen. Sammanfattningsvis är rekonstruktion en juridisk process som syftar till att rädda ett företag från ekonomisk kris. Efter att ansökan om rekonstruktion har lämnats in till tingsrätten, beviljas vanligtvis rekonstruktionen inom kort tid. Därefter sänder rekonstruktören ut ett informationsbrev till alla berörda parter för att meddela att rekonstruktionen har påbörjats. Under rekonstruktionsperioden utvecklar rekonstruktören en omstruktureringsplan och arbetar nära företaget för att återställa dess ekonomiska hälsa och långsiktiga lönsamhet. Genom samarbete och engagemang från alla inblandade parter ökar chanserna för en framgångsrik rekonstruktion och en ljusare framtid för företaget.

Genomföra

Genomföra en rekonstruktion

När rekonstruktionen har blivit beviljad, inleds arbetet med att genomföra de åtgärder och planer som fastställts i rekonstruktionsplanen. Målet är att förbättra bolagets ekonomiska situation genom att öka intäkterna, minska kostnaderna och få en bättre kontroll över bolagets ekonomi. En viktig del av rekonstruktionsplanen är att skapa en kassaflödesplan och likviditetsplan. Dessa planer ger en detaljerad översikt över hur företagets pengar kommer att användas och hur man ska säkerställa tillräcklig likviditet för att möta betalningsåtaganden. Genom att noggrant övervaka kassaflödet och likviditeten kan rekonstruktören och bolagets ledning ta proaktiva åtgärder för att undvika likviditetskriser och hantera eventuella ekonomiska svårigheter.

Utöver de omedelbara åtgärderna för att hantera likviditeten, innehåller rekonstruktionsplanen också en långsiktig strategi för att utveckla och förbättra företaget. Detta inkluderar identifiering av nya intäktskällor, utveckling av befintliga produkter eller tjänster, expansion till nya marknader eller segment och andra åtgärder för att öka företagets konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Rekonstruktionsplanen kan också omfatta förändringar inom organisationen och verksamheten. Det kan innebära att effektivisera arbetsprocesser, optimera resursanvändningen, eller omstrukturera avdelningar för att uppnå ökad produktivitet och kostnadsbesparingar. Vid behov kan även personalnedskärningar övervägas, dock ska detta ske med hänsyn till de lagar och regler som gäller för sådana åtgärder.

Under hela rekonstruktionsprocessen fortsätter bolagets ordinarie ledning att ha ansvaret för den dagliga driften. De arbetar i nära samarbete med rekonstruktören för att följa rekonstruktionsplanen och se till att de överenskomna åtgärderna genomförs. De rättshandlingar eller betalningar som inte anses vara en del av den löpande förvaltningen måste godkännas av rekonstruktören och ibland även av tingsrätten för att säkerställa att de är i linje med rekonstruktionsplanen och inte äventyrar rekonstruktionsprocessen. Däremot kräver betalningar som är en del av den vanliga verksamheten och som behövs för att hålla företaget igång inte särskilt samtycke från rekonstruktören. Detta innebär att företaget kan fortsätta att betala sina löpande utgifter och förpliktelser utan onödiga fördröjningar under rekonstruktionsperioden.

Genom detta nära samarbete mellan bolagets ledning och rekonstruktören kan man säkerställa en smidig genomförande av rekonstruktionsplanen och öka chanserna för att bolaget ska kunna återhämta sig och bli lönsamt igen. Det är en process som kräver engagemang, samarbete och en noggrann övervakning för att nå framgång i rekonstruktionsprocessen.

Skulduppgörelse

Skulduppgörelse

Under en rekonstruktion strävar man efter att hitta en hållbar lösning för bolagets ekonomiska problem och skuldsituation. Ett vanligt utfall av en rekonstruktion är att det leder till ett förslag till skulduppgörelse, där bolagets skulder omstruktureras och delvis nedskrivs för att underlätta återhämtningen och möjliggöra en ljusare framtid för företaget. Förslaget till skulduppgörelse utarbetas vanligtvis av rekonstruktören och bolagets ledning i samråd med de berörda borgenärerna. Rekonstruktören spelar en viktig roll i att förhandla med borgenärerna och hitta en överenskommelse som är godtagbar för alla parter. Förslaget till skulduppgörelse kan inkludera olika åtgärder, som nedskrivning av skulder, förlängning av återbetalningstider eller omvandling av skulder till aktieinnehav.

Hur stor skuldnedskrivningen blir beror på flera faktorer. En viktig faktor är bolagets förmåga att betala sina skulder, baserat på dess nuvarande ekonomiska situation och förväntad framtida inkomstström. Om bolaget har realistiska utsikter att betala en del av skulderna, kan det vara möjligt att förhandla fram en delvis nedskrivning av skulderna. En annan viktig faktor som påverkar storleken på skuldnedskrivningen är borgenärernas beredskap att acceptera en nedskrivning. Det är en komplex balansgång eftersom borgenärer inte vill riskera att förlora för mycket av sina fordringar, men samtidigt inser de vikten av att bolaget återhämtar sig för att kunna betala tillbaka något över huvud taget. Därför involverar processen en omröstning bland borgenärerna där de beslutar om de accepterar förslaget till skulduppgörelse och hur stor nedskrivningen ska vara.

Efter omröstningen och godkännandet av skulduppgörelsen är rekonstruktionsprocessen avslutad, och bolaget kan nu inleda sitt arbete för att återfå lönsamheten och en positiv utveckling framöver. Genom att ha minskat sin skuldbörda och fått en nystart kan bolaget fokusera på att stärka sin verksamhet, öka sina intäkter och minska sina kostnader för att uppnå hållbar lönsamhet. Det är viktigt att notera att en rekonstruktion inte alltid är en garanterad lösning, och framgång beror på många faktorer. Men när den genomförs framgångsrikt kan en skulduppgörelse vara ett betydande steg mot att vända ett bolags ekonomiska situation och skapa möjligheter för framtida tillväxt och framgång.

Vad är en Konkurs?

En konkurs innebär att ett företag står inför ekonomiska svårigheter och inte längre kan uppfylla sina skuldbetalningar till sina borgenärer. När företaget befinner sig i denna kritiska situation kan det leda till att det tvingas avvecklas och att alla dess tillgångar används för att betala av skulder till borgenärerna.

För att förstå konkursens natur är det viktigt att förstå begreppet ”obestånd”. När ett företag hamnar i obestånd betyder det att dess skulder överstiger dess tillgängliga tillgångar, och företaget har inte möjlighet att möta sina ekonomiska åtaganden. Detta kan inträffa av olika skäl, som minskad efterfrågan på produkter eller tjänster, höga räntekostnader, misslyckade affärsstrategier eller andra ekonomiska utmaningar.

När ett företag är på obestånd, har det möjlighet att ansöka om konkurs självmant. Detta kan ses som ett sätt att skydda företaget från ytterligare ekonomiska påfrestningar och ta kontroll över avvecklingsprocessen. Å andra sidan kan det också vara en borgenär (en person eller ett företag som företaget är skyldigt pengar) som initierar konkursen genom att skicka in en ansökan till tingsrätten.

Det är tingsrätten som beslutar om konkursen. Rätten utvärderar företagets ekonomiska situation och bedömer om konkurs är den bästa lösningen för att hantera skuldproblemen. Om konkursen godkänns, tillsätts en konkursförvaltare som blir ansvarig för att förvalta företagets tillgångar och skulder under avvecklingsprocessen.

Konkursförvaltarens huvudsakliga uppgift är att fastställa vilka tillgångar och skulder företaget har. Detta involverar ofta en noggrann inventering och värdering av tillgångarna samt en granskning av fordringsägarnas krav. Konkursförvaltaren arbetar sedan för att omvandla tillgångarna till pengar genom försäljning eller andra metoder och fördela dessa medel på ett rättvist sätt till företagets borgenärer enligt deras prioritet i skuldhanteringen.

För borgenärerna kan en konkurs vara både en tråkig och en lättnadens stund. Å ena sidan innebär det att de kan få tillbaka en del av sina utestående skulder, å andra sidan kan det innebära att de inte får tillbaka hela beloppet beroende på företagets ekonomiska situation och fördelningen av tillgångar.

Sammanfattningsvis är en konkurs en komplex process som inträffar när ett företag inte längre kan betala sina skulder. Genom tingsrättens beslut och under ledning av en konkursförvaltare används företagets tillgångar för att betala av borgenärerna på bästa möjliga sätt. Det är en tuff tid för alla inblandade, men det kan också vara ett steg mot en ny början för företaget och dess ägare.

×