Privat

Din partner inom civilrättens område

Göteborg Juristakuten är specialiserad på att tillhandahålla juridisk expertis inom civilrättens område, med fokus på att hantera rättsliga spörsmål som uppstår mellan individer samt mellan individer och företag. Vårt tjänsteutbud omfattar en bredd av civilrättens discipliner, vilka presenteras översiktligt nedan. För en mer detaljerad beskrivning av våra specifika tjänster, vänligen navigera till menyn.
Översikt av Rättsområden:

 • Avtalsrätt: Vi bistår klienter med granskning, upprättande och tolkning av avtal, samt hantering av avtalsbrott och tvister.
 • Köprätt: Vi erbjuder rådgivning och stöd i frågor rörande köp av varor och tjänster, inklusive konsumenträttsliga aspekter.
 • Familjerätt: Vi hanterar ärenden relaterade till äktenskap, separation, bodelning, arv, testamente och vårdnadstvister.
 • Arbetsrätt:  Vi biträder både arbetstagare och arbetsgivare i frågor som rör anställningsavtal, uppsägning, diskriminering och arbetsmiljö.
 • Fastighetsrätt: Vi tillhandahåller juridisk expertis inom fastighetsöverlåtelser, hyresavtal, bostadsrätter och fastighetstvister.
 • Skadeståndsrätt: Vi hjälper klienter att utreda och driva skadeståndsanspråk vid personskada, sakskada eller ekonomisk skada

Överklaga myndighetens beslut

Om du tycker att kommunen/ försäkringskassan har gjort ett misstag i ditt biståndsärende, behöver du inte ge upp. Du har rätt att överklaga beslutet, men det kan vara svårt att göra det på egen hand. Därför finns vi här för att hjälpa dig.

Vi vet hur frustrerande och orättvist det kan kännas när man inte får det stöd man behöver. Vi vet också hur krångligt och tidskrävande det kan vara att överklaga myndighetsbeslut. Det kräver juridisk kunskap och erfarenhet som du kanske inte har. Men vi har det.

Oavsett om du har problem med Försäkringskassan eller någon annan myndighet, kan du kontakta oss för att få juridisk rådgivning. Vi kan hjälpa dig med frågor om sjukersättning, aktivitetsersättning och ekonomiskt bistånd. Vi kan också hjälpa dig att skriva din överklagan och föra din talan i domstol. Juristakuten är din partner i kampen för rättvisa. Tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Arbetsrätt

Kontakta oss för mer information Om du har frågor eller behöver hjälp med arbetsrätten är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt lösning på dina arbetsrättsliga problem. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Välkommen till Juristakuten!

Avskedad

Avskedande är en form av arbetsbriståtgärd som innebär att arbetsgivaren med omedelbar verkan upphäver anställningen. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs att det sker med stöd av lag eller avtal. Därefter följer en tidsram för att underrätta anställningen och slutföra alla administrativa uppgifter. Uppsägning är en annan form av arbetsbriståtgärd som innebär att arbetsgivaren meddelar anställningen om att den ska upphöra vid en viss tidpunkt. Skillnaden mellan avskedande och uppsägning är att det förstnämnda sker omedelbart medan det sistnämnda sker med försening. Om en anställd har blivit avskedad kan de kräva arbetsgivaren på skadestånd om det har gjorts utan att det har stöd i lag eller avtal. Oavsett om det är frågan om avskedande eller uppsägning är det av största vikt att ha koll på det som gäller för att minimera risken för att felaktigheter ska begås.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som reglerar löner och anställningsvillkor för arbetstagare. Fackföreningar strävar efter att få så många arbetsgivare som möjligt att ingå kollektivavtal för att fastställa miniminivåer för löner och förmåner. Detta förhindrar lönedumpning och minskar konkurrensen mellan arbetstagare om lägre löner eller sämre villkor. Å andra sidan kan det begränsa möjligheterna för enskilda anställda att förhandla om sina egna löner. För arbetsgivare är kollektivavtal attraktiva eftersom de garanterar fred på arbetsplatsen och kan leda till förmånsrabatter. Samtidigt kan avtalsvillkor vara till nackdel för arbetsgivare om de hade kunnat anställa personal till lägre kostnader. Ökad täckning av kollektivavtal motverkar dock att låga löner används som konkurrensmedel mellan arbetsgivare.

MBL-förhandling

MBL-förhandlingar krävs när en arbetsgivare tänker göra viktiga förändringar som påverkar arbetstagarnas villkor. Genom att föra förhandlingar mellan arbetsgivare och fack kan man avgöra hur ändringarna ska implementeras. Detta är ett viktigt steg för att undvika skadeståndsskyldighet och för att alla parter ska känna sig trygga och hörda.

Uppsägning av anställda

Uppsägning är en procedurer som har som syfte att lösa upp ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att uppsägning ska vara riktigt, måste den utföras enligt de lagar som gäller. Det finns olika typer av uppsägningar. De vanligaste är avsked på grund av arbetsbrist eller arbetsbrist, uppsägning på grund av överträdelse av arbetsförhållanden och uppsägning på grund av att arbetsgivaren inte kan fullgöra sina skyldigheter. Risken med att säga upp en anställd utan giltig anledning är att arbetstagaren kan stämma arbetsgivaren. Om du är osäker på hur man genomför en uppsägning korrekt, eller om du är orolig för att du kan göra något som leder till ett talan, är det bäst att ta juridisk rådgivning. Juristakuten erbjuder kostnadsfria juridiska utvärderningar och rådgivningar för att hjälpa arbetsgivare att förstå de rättsliga aspekterna av uppsägning av en anställd. Vi är specialiserade på att hjälpa dig att fatta rätt beslut och att följa de lagar som gäller, samt att minimera riskerna för stämningar.

Uppsägning pga. arbetsbrist

Uppsägning pga. arbetsbrist är en uppsägning som sker när arbetsgivaren inte längre har tillräckligt med arbetsuppgifter för att personalen ska kunna sysselsättas. Uppsägningen går till på samma sätt som vanliga uppsägningar, det vill säga att arbetsgivaren ska uppfylla de formella kraven som finns i lagen. Uppsägningen bör göras skriftligen och ska innehålla en tydlig anledning till uppsägningen. Det är viktigt att anställda som blivit uppsagda får information om sina rättigheter och förmåner. Uppsägning skiljer sig från avskedande. Avskedande är när arbetsgivaren bestämmer att arbetstagaren inte ska få komma tillbaka till jobbet och inte får någon ersättning. I vissa fall kan arbetstagaren även kräva skadestånd. En anställd som blivit uppsagd eller avskedad kan i vissa fall kräva skadestånd. För att detta ska gå att göra krävs att det är ett brott mot lagstiftningen som lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller. Om det inte är ett sådant brott är det inte möjligt att kräva skadestånd. Uppsägning pga. arbetsbrist är en företeelse som regleras i lag och det är viktigt att arbetsgivare följer de formella kraven som finns. Uppsägning skiljer sig från avskedande och i vissa fall kan arbetstagare kräva skadestånd om det är ett brott mot lagstiftningen som LAS innehåller.

Uppsägning pga personliga skäl

Uppsägning pga. personliga skäl är ett åtgärd som arbetsgivare kan tillgripa för att avsluta ett arbetsförhållande. För att det ska vara lagligt måste arbetsgivaren visa att det finns ett giltigt skäl för uppsägningen, t.ex. att arbetstagaren inte har uppfyllt arbetsförhållandets krav. Uppsägningar måste ske skriftligen och med hänsyn till den anställdes kollektivavtal osv. Avskedande av arbetstagare är en annan åtgärd som arbetsgivare kan vidta, men som sker under andra omständigheter och har andra implikationer. När en anställd blivit uppsagd eller avskedad kan de, under vissa förutsättningar, kräva arbetsgivaren på skadestånd.

Utköp av anställda

Utköpsavtal är ett sätt att frivilligt avsluta ett anställningsförhållande i enlighet med avtalsfriheten. Det är viktigt att båda parter tar hänsyn till intressen som kan påverka avtalet innan det ingås, och det kan vara lämpligt att involvera en jurist för att förtydliga vad som gäller.

Bostadsjuridik

Juristakuten har ett team med erfarna bostads- och fastighetsjurister som har bred och djup kunskap inom olika områden av bostadsrelaterad juridik. Deras juridiska kompetens är inriktad på att hjälpa klienter med genomförande av olika projekt, tvistlösning, dolda fel och upprättande av avtal. De har även kompetens inom plan- och byggrätt och erfarenhet av att arbeta inom den offentliga sektorn.

Bygglov & förhandsbesked

Enligt byggnadslagen är omfattningen av bygglov en formell godkännande från byggnadsnämnden innan man kan sätta igång byggandet. Byggnadslagen är mycket omfattande och innehåller detaljerade regler om hur man ska gå tillväga när man ansöker om bygglov. När ansökan inkommit till byggnadsnämnden ska denna avgöra om det kan beviljas. Om byggnadsnämnden har fattat ett beslut som inte är tillfredsställande för den som ansökt om bygglov, kan man överklaga beslutet till byggnadsdomstolen. Då krävs det att man följer vissa rutiner och att man fyller i rätt dokument. För att överklaga ett beslut måste överklagandet innehålla en förklaring varför man anser att nämndens beslut är felaktigt samt vilka följder det får för den som överklagar. Endast den person som har ansökt om bygglov eller den som är närmast berörd av beslutet är berättigad att överklaga ett bygglovsbeslut. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet har avlämnats. Om man inte har överklagat beslutet inom denna tidsfrist får man inte gå vidare med överklagandet.

Dolda fel

Enligt juridisk terminologi kan ett dolt fel definieras som ett fel som en köpare, som agerar med rimlig omsorg, inte skulle ha kunnat upptäcka innan köpet. Det faktum att ett fel betraktas som dolt beror också på vad som har avtalats mellan säljaren och köparen. Det är av betydelse att bedöma vad köparen rimligen kan förvänta sig att vara sant, det vill säga vilka förväntningar som är berättigade.

Följaktligen är ett dolt fel således ett fel som uppfyller följande kriterier:

 • Felet fanns vid tidpunkten för köpet.
 • Felet var inte möjligt att upptäcka.
 • Felet var inte förväntat eller förutsatt.
 • Felet strider mot vad som har avtalats.

Det är viktigt att notera att inte alla brister kan klassificeras som fel enligt köplagen. Till exempel, om en köpare förvärvar ett nybyggt hus har de normalt sett rätt att förvänta sig en modern standard och en felfri utförande. Å andra sidan, om en köpare förvärvar ett äldre hus blir det mer betydelsefullt att undersöka vad som har avtalats vid försäljningen, samt att beakta den byggstandard som var i kraft vid tidpunkten då huset byggdes eller senast renoverades.

Vilka fel som är vanliga i en bostad av en viss ålder varierar. Till exempel underkände Högsta domstolen en bristfällig fasad i ett fall där konstruktionssättet vid tiden då huset byggdes var allmänt accepterat enligt då gällande byggnormer (HD mål nr T 6237-14). I detta fall hade köparna, med tanke på husets ålder och det faktum att byggtekniken (även om den var bristfällig) var accepterad när huset byggdes, inte rätt att förvänta sig att fasaden skulle hålla.

Dolda fel i bodstadsrätt

För många individer utgör förvärvet av en bostadsrätt den mest betydande ekonomiska investeringen i deras liv. Vanligtvis sker köpprocessen snabbt och det är svårt att på förhand exakt fastställa den faktiska standarden på lägenheten. Det är dessvärre inte ovanligt att köparen upptäcker förekomsten av dolda fel av varierande allvarlighetsgrad efter det att tillträdet till bostadsrätten har skett.

I huvudsak avser ett dolt fel en brist i lägenheten som köparen inte rimligen hade förväntats känna till. Exempel på vanligt förekommande dolda fel inkluderar felaktigt utförda badrum eller bristfälliga elinstallationer. Eftersom bostadsrätter vanligtvis säljs ”i befintligt skick” är det nödvändigt att den aktuella bristen har en betydande inverkan på lägenhetens marknadsvärde för att säljaren ska kunna hållas ansvarig ur ett ekonomiskt perspektiv. Det bör noteras att brister som kan korrigeras till en obetydlig kostnad inte berättigar köparen till någon form av ersättning från säljaren.

Utöver dolda fel inträffar det ibland att standarden på bostadsrätten avviker från konkreta uppgifter som säljaren har lämnat, till exempel vad gäller lägenhetens boyta eller storleken på den avgift som betalas till bostadsrättsföreningen. I sådana fall handlar det inte om ett dolt fel utan snarare om ett kontraktsbrott. Det är generellt sett enklare att framgångsrikt göra anspråk baserade på kontraktsbrott än att hävda förekomsten av ett dolt fel.

När ett dolt fel upptäcks är det givetvis önskvärt att säljaren och köparen har en konstruktiv dialog och når en överenskommelse på frivillig väg. Tyvärr är det emellertid inte alltid möjligt att uppnå en sådan lösning. I sådana scenarier kan det vara fördelaktigt att söka juridisk rådgivning och samråda med en jurist, vilken kan förhandla med motparten och vid behov inleda en rättslig process.

Dolda fel i fastigheten

Frågan om dolda fel i en fastighet regleras enligt bestämmelserna i jordabalken. I samband med fastighetsköp är det av betydelse att utreda om det föreligger dolda fel. En grundläggande utgångspunkt är att granska de avtalade villkoren och den information som säljaren har tillhandahållit genom sin marknadsföring av fastigheten. Därefter måste man bedöma om fastigheten avviker från vad köparen rimligen kan förvänta sig eller om den på något sätt inte lever upp till de förväntningar som köparen hade vid köpet.

För att ett fel ska anses vara dolt vid husköp måste det uppfylla följande kriterier:

 1. Köparen var inte medveten om felet: Det innebär att köparen inte hade kunskap om felet vid tidpunkten för köpet. Informationen om felet var antingen inte tillgänglig eller inte kommunicerades korrekt till köparen.
 2. Köparen skulle inte ha kunnat upptäcka felet vid en noggrann undersökning eller besiktning: Köparen har ansvaret att undersöka fastigheten innan köpet genom att till exempel anlita en besiktningsman. Om felet inte var möjligt att upptäcka trots en sådan undersökning, kan det betraktas som ett dolt fel.
 3. Köparen kunde inte rimligen förvänta sig felet med tanke på fastighetens ålder, pris och skick: I bedömningen av dolda fel beaktas fastighetens specifika omständigheter, inklusive dess ålder, pris och skick. Om felet är av en sådan art att det inte rimligen kan förväntas med hänsyn till dessa faktorer, kan det anses vara ett dolt fel.

Det är viktigt att notera att om felet hade kunnat upptäckas vid köpet genom exempelvis en besiktning, betraktas det vanligtvis inte som ett dolt fel. Detta beror på att köparen har en skyldighet att genomföra en noggrann undersökning av fastigheten innan köpet. Trots detta kan köparen ändå ha rätt till ersättning om det kan bevisas att säljaren medvetet försökte dölja felet, vilket kan utgöra ett fall av bedrägeri eller vilseledande. Sammanfattningsvis kan dolda fel vid husköp definieras som fel som köparen inte var medveten om, inte skulle ha kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning eller besiktning, samt inte rimligen kunde förvänta sig med tanke på fastighetens ålder, pris och skick. Dessa kriterier utgör grunden för att bedöma om köparen har rätt till ersättning vid förekomsten av dolda fel enligt bestämmelserna i jordabalken.

Köp/försäljning av fastighet

Hur fungerar det? När en fastighet överlåts mellan köpare och säljare är det ett köpekontrakt som reglerar överlåtelsen. Köpekontraktet måste uppfylla en rad formkrav för att vara giltigt och kontraktet kan också innehålla andra villkor. Se till att alla villkor är tydliga och att de är skrivna på ett sätt som uppfyller lagstiftningen. Behöver jag hjälp med mitt köpkontrakt? En jurist kan hjälpa dig att se till att alla lagkrav är uppfyllda och att kontraktet är detaljerat nog för att alla parters intressen ska tillgodoses. Kontakta oss på Juristakuten för att få ett fast pris för hjälpen.

Tvist med handverkare

Konsumenter har rättigheter vid överfakturering, dåligt arbete eller ej avslutat arbete. Om så är fallet kan konsumenten vända sig till konsumenttjänstlagen för att få hjälp. Den innehåller regler som säger att det avtalade priset gäller och att arbetet ska vara fackmässigt utfört. Om du behöver hjälp med förlikningsförhandlingar eller en rättsprocess, kontakta oss. Skicka in ditt ärende för en kostnadsfri juridisk utvärdering!

Uppsägning av förhandsavtal

En köpare av nyproducerad bostadsrätt kan häva förhandsavtalet om:

 1. Bostadsrättsföreningen inte har levererat bostadsrätten inom den tid som angetts i avtalet
 2. Bostadsrätten inte motsvarar det som angetts i avtalet
 3. Bostadsrättsföreningen har begått ett avtalsbrott. Köparen måste dock vidta åtgärder inom rimliga tider för att häva avtalet. Köpare av nyproducerad bostadsrätt har möjlighet att häva förhandsavtalet om bostadsrättsföreningen inte levererat bostaden inom den tid som avtalats, bostaden inte motsvarar det som angetts i avtalet eller om bostadsrättsföreningen har begått ett avtalsbrott. Åtgärder måste dock vidtas inom rimliga tider. Köpare av nyproducerad bostadsrätt kan häva förhandsavtalet om bostadsrättsföreningen inte levererat bostaden inom utsatt tid, bostaden inte motsvarar det som angetts i avtalet eller om bostadsrättsföreningen har begått ett avtalsbrott. Åtgärder måste dock vidtas inom rimliga tider.

Åter föreläggande

Förelägganden är ett åtgärdsbeslut som kommunen kan vidta om du inte uppfyller gällande bestämmelser. Om du får ett föreläggande ska du ta det på allvar. Du har rätt att överklaga föreläggandet. För att göra det ska du skicka in ett skriftligt överklagande till kommunen inom en månad från det att du mottog föreläggandet. Om du inte överklagar föreläggandet kan du bli föremål för ytterligare åtgärder från kommunen. Förelägganden är ett åtgärdsbeslut från kommunen. Om du får ett föreläggande, överklaga det skriftligt inom en månad.

Överhyra

Hyresvärdar måste följa stränga regler om hyresnivåer. Om man betalar för hög hyra kan man vända sig till hyresnämnden för att få hyran justerad. Förstahandshyresgäster får dock ingen återbetalning. Andrahandshyresgäster (och inneboende som bara hyr ett rum) kan dock få återbetalning av hyresvärden om den hyrda bostaden är en hyresrätt. Är det en villa eller bostadsrätt gäller särskilda regler. Vi på Juristakuten hjälper både förstahand- och andrahandshyresgäster att få sin hyra justerad, kontakta oss för att få din hyra granskad!

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift är ett ekonomiskt sanktionsmedel som används för att motverka illegal byggverksamhet. Avgiftens storlek är beräknat utifrån den skada som orsakats på den miljö eller den egendom som förorenats. Man kan bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift om man har gjort något som strider mot gällande miljölagar eller byggregler. Det kan till exempel vara att man har byggt utan tillstånd eller att man har utfört byggverksamhet som bryter mot ett befintligt tillstånd. Om man inte är nöjd med ett beslut om byggsanktionsavgift kan man överklaga beslutet. Det görs hos den myndighet som har meddelat beslutet.

Rivföreläggande

Kommunen kan förelägga att du ska riva ett byggnadsverk. Föreläggandet kan överklagas inom 3 veckor. Se till att du har bevis för att byggnadsverket uppfyller samtliga lagar och bestämmelser. Om föreläggandet inte överklagas kan kommunen vidta åtgärder för att tvinga fram rivning.

Riv föreläggand

Rivningsföreläggande är en åtgärd som kan vidtas av kommunen för att reglera byggnadsverk i enlighet med lokala bestämmelser. Föreläggandet innebär att markägaren eller ägaren av ett byggnadsverk måste riva hela byggnadsverket eller delar av det inom en angiven tid. Föreläggandet ska anges i skrift och ska ange de skäl som ligger bakom föreläggandet, tidsramen för rivningen samt förfarandet för att riva byggnadsverket. Föreläggandet kan överklagas till den lokala byggnadsnämnden. För att kunna överklaga föreläggandet måste du antingen ha ett skriftligt bevis på att du fått föreläggandet eller att du haft tillgång till bevis för att du har fått kännedom om föreläggandet. För att överklaga måste du också kunna visa att föreläggandet har använts på felaktiga grunder eller att det är orimligt eller oskäligt. Om du överklagar föreläggandet och det inte godkänns kan du ansöka om ett tillfälligt uppehåll eller ett omedelbart uppehåll av rivningsföreläggandet.

Servitut & avtal, köpeavtal i fastigheten

Servitut är ett rättsligt bindande avtal som ger en person eller en organisation en viss rätt till en annan persons eller organisations fastighet. Avtalet kan vara permanent eller tillfälligt och kan omfatta ett antal rättigheter såsom rätt att ha tillgång till en viss egendom eller att använda den för vissa ändamål. Servitut kan även användas för att upprätthålla ett specifikt utseende av en fastighet eller för att förhindra att någon begränsar tillgången till en viss egendom. Servitutet är en förutsättning för att man ska kunna nyttja egendom som tillhör en annan person eller organisation, eller som är kopplad till en annan persons eller organisations egendom. Servitutsavtal är det dokument som skapar servitutet och som innehåller detaljerade villkor för hur servitutet ska användas och upprätthållas. Avtalet bör innehålla bestämmelser om vem som är berättigad att använda servitutet, vilka skyldigheter som åligger den som har rätt till servitutet och vilka begränsningar som gäller för att skydda den som äger fastigheten. Avtalet bör även innehålla bestämmelser om hur överenskommelsen kan ändras eller upphävas om någon av parterna inte längre kan eller vill uppfylla sina åtaganden. Avtalet är bindande för båda parter och kan inte ändras eller upphävas utan att båda parter är överens om det. Sammantaget är servitut och servitutsavtal rättsliga bindande avtal som ger en person eller en organisation en viss rätt till en annans egendom. Avtalet är bindande för båda parter och innehåller detaljerade villkor för hur servitutet ska användas och upprätthållas. Det är viktigt att läsa igenom servitutsavtalet noggrant för att förstå vilka skyldigheter som finns och vilka begränsningar som gäller.

Regler gällande överklagan

Stadganden om överklagande av strandskyddsbeslut finns i Miljöbalken (1998:808). För att en överklagan ska övervägas måste den vara skriftlig och inlämnas till länsstyrelsen inom tre veckor från det att avslaget har delgivits. Överklagandet måste ha kommit in senast tre veckor efter beslutets delgivning för att länsstyrelsen ska överväga det. Överklagandet ska innehålla ett sammanfattande resonemang om skälet till överklagandet samt de omständigheter som ska tillmätas betydelse vid prövningen. Överklagandet ska också innehålla ett krav på att den sökande önskar att strandskyddsbeslutet ska ändras eller återkallas helt eller delvis. Överklagandet ska skickas till länsstyrelsen och den som skrivit beslutet om strandskydd. Om det finns någon som har anmält markägarens ansökan ska överklagandet också sändas till denna. Vad händer när överklagandet har skickats in? När länsstyrelsen har fått överklagandet kommer den att överväga om det är möjligt att ändra eller återkalla strandskyddsbeslutet. Om det anses vara möjligt kommer länsstyrelsen att fatta ett nytt beslut. Om det inte anses vara möjligt kommer länsstyrelsen att hänskjuta överklagandet till Mark- och miljödomstolen för ytterligare prövning. Mark- och miljödomstolen kommer sedan att pröva om strandskyddsbeslutet är rätt. Om den anser att strandskyddsbeslutet är rätt kommer den att lämna beslutet ogiltigt. Om den anser att strandskyddsbeslutet är felaktigt kommer den att upphäva det och ändra eller återkalla det helt eller delvis.

Strandsskydd

Strandskydd är ett system av miljölagar som syftar till att skydda och bevara strandområden och deras omgivningar. Strandskyddet omfattar exempelvis ingrepp som kan påverka vattenmiljön, markanvändningen, naturvärden, fritidsverksamhet i strandområdet, bebyggelse och infrastruktur. Lagen reglerar bland annat hur nära man får bygga, hur nära man får gå till stranden, vad som är tillåtet att göra och inte göra, samt vilka andra krav som finns på strandområden. Enligt miljöbalkens bestämmelser om strandskydd är det förbjudet att utföra ingrepp som innebär att miljön försämras eller att naturvärden försvinner. Det gäller alltså både stora och små ingrepp. Om man bryter mot lagen kan man åläggas föreläggande, vite och i vissa fall åtalas för miljöbrott. Det är därför viktigt att som privatperson eller företagare känna till regler och bestämmelser som gäller för strandområden, för att undvika onödiga överträdelser som kan leda till både påföljder och kostnader. Att ta tillvara de rättigheter man har som bor vid ett strandområde är därför av stor vikt för att bevara naturlivet. Om du som privatperson eller företagare har frågor gällande strandskydd och behöver hjälp med att förstå regler och bestämmelser är du välkommen att kontakta oss.

Köp/försäljning av fastighet

Hur fungerar det? När en fastighet överlåts mellan köpare och säljare är det ett köpekontrakt som reglerar överlåtelsen. Köpekontraktet måste uppfylla en rad formkrav för att vara giltigt och kontraktet kan också innehålla andra villkor. Se till att alla villkor är tydliga och att de är skrivna på ett sätt som uppfyller lagstiftningen. Behöver jag hjälp med mitt köpkontrakt? En jurist kan hjälpa dig att se till att alla lagkrav är uppfyllda och att kontraktet är detaljerat nog för att alla parters intressen ska tillgodoses. Kontakta oss på Juristakuten för att få ett fast pris för hjälpen.

Olovlig andrahandshyra

Andrahandsuthyrning är när du som ägare eller hyresgäst hyra ut din bostad eller lägenhet till en annan person. För att få hyra ut bostaden/lägenheten krävs tillstånd från bostadsrättsföreningen/hyresvärden. Också skälig hyra måste fastställas och följas. Olovlig andrahandsuthyrning kan få konsekvenser som t.ex. böter och avhysning. Att hyra ut i andra hand kräver tillstånd från bostadsrättsföreningen/hyresvärden samt att det ska finnas en skälig hyra. Olovlig uthyrning kan leda till böter och/eller avhysning.

Prickmark

Köpt du prickmark? Kontrollera detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner för att se om marken är prickmark. Prickmark är mark som inte tillåter byggnad, både på och under marken. Bestämmelserna gäller storlek, höjd och utseende.

Lån & Skuld

Kreditgivning är nödvändig för att samhällsekonomin ska fungera. Genom att låna ut pengar möjliggörs köp av egendom som många personer inte har råd att finansiera på egen hand, exempelvis fastigheter, bostadsrätter och affärsverksamheter. För att lånet ska vara giltigt krävs det att långivaren upprättar ett skuldebrev och andra nödvändiga dokument. För att säkerställa att skuldebrevet är korrekt bör en jurist anlitas. Om gäldenären vägrar att betala kan ett kravbrev skickas. Vidare kan indrivningsprocessen tas vidare till Kronofogden eller tingsrätten, beroende på motpartens inställning. Personer eller företag som fått ett felaktigt betalningskrav kan också vända sig till Juristakuten för att få hjälp med att bestrida det. Vi utvärderar förfrågningar kostnadsfritt och erbjuder fast prissättning. Kontakta oss för mer information!

 

Kreditgivning och skuldsättning

Vi på Juristakuten hanterar dagligen följande ärenden inom kreditgivning och skuldsättning: upprättande av skuldbrev, bestridande av fakturor, bestridande av KFM-beslut och upprättande av låneavtal. Vi erbjuder professionell rådgivning och representation för att säkerställa våra klienters rättigheter och intressen. Kontakta oss för juridisk hjälp inom dessa områden.

Bestrida faktura

Om företag skickar en faktura som inte överensstämmer med ett avtal eller är felaktig ska mottagaren ta kontakt med företaget och bestrida den del av fakturan som motsätts. Spara dokumentation som visar att bestridandet skett och var tydlig med fakturanummer, datum och belopp. Om inkassoföretag eller Kronofogden blir inkopplade ska bestridande framföras till dessa istället, men bestridande av fakturan bör dock göras i första led. Om företaget väljer att ta saken till domstol bör man anlita juridisk hjälp för att tillvarata sina intressen.

Skuld i privatperson

Skuld i privatperson, driva in skuld

Privatpersoner kan driva in skuld. Om någon inte betalar en skuld som de är skyldiga enligt ett avtal, kan långivaren vända sig till Kronofogden eller tingsrätten. Det är dock klokt att anlita ett ombud. Juristakuten hjälper både privatpersoner och företagare att driva in skulder som förfallit till betalning. Om det är aktuellt, erbjuds en kostnadsfri och förutsättningslös utvärdering.

Förfallna fakturor

Juristakuten hjälper dig att få betalt för förfallna fordringar. Vi erbjuder en kostnadsfri utvärdering av ditt fall, samt skicka in inkassokrav eller processa ditt ärende. I de fall det visar sig omöjligt att komma överens med kunden kan du välja att gå till Kronofogden eller tingsrätten för att driva in skulden. Begår kunden brott genom att inte betala fakturan? Det beror på om kunden från början inte tänkt att betala. Om du har haft utförlig dialog med kunden men de betalar inte de förfallna fordringarna återstår enbart en vinnande dom eller en förlikning. Vi hjälper dig med detta mot fast pris. Kontakta oss för att få veta mer.

Skuldebrev

Skuldebrev är ett dokument som bevisar att en part är skyldig en annan part en summa pengar. Det innehåller vanligen ett belopp, betalningsdatum, villkor om ränta och amortering och låntagarens underskrift. Skuldebreven kan vara enkla, exempelvis på en servett, eller mer komplexa, som bankernas bostadslån. Långivaren kallas borgenär, medan låntagaren kallas gäldenär. Om förhållandevis stora belopp lånas ut är det rekommenderat att upprätta ett skuldebrev, som reglerar villkoren för lånet. För att hjälpa till med detta erbjuder Juristakuten skräddarsydda och tydliga skuldebrev, som anpassas efter lagstiftning och praxis.

Pantbrev & Pantavtal

Pantavtal är ett avtal som styr förhållandet mellan en pantlåntagare och en pantlångivare. Det är ett juridiskt bindande dokument som innehåller villkor för lånet, panten, skyldigheter och ansvar. Enligt lagen krävs det att ett pantavtal ska uppfylla ett antal grundläggande krav för att det ska vara giltigt. Ett pantbrev är ett juridiskt dokument som innehåller en förteckning över den egendom som ställts som säkerhet för lånet och som krävs för att en pant ska kunna registreras. Det är ett viktigt dokument som grundar pantlångivarens rättigheter till egendomen som står som säkerhet för lånet.

Regressavtal

Ett regressavtal skyddar köpare av bostäder eller egendom från oväntade kostnader. Det ger köparen rätt till ersättning om säljaren bryter mot lagar eller regler. Fördelarna är trygghet och skydd vid förvärv av fast egendom. Nackdelen är att regressavtal kan vara svåra att förstå och kräver juridisk hjälp. Kontakta en jurist för att förstå om regressavtal är bäst och få hjälp att upprätta det. Vi erbjuder fast pris för juridisk hjälp. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Familjejuridik

Familjejuridiken är ett rättsområde som berör oss alla under livets gång. Hos oss på Juristakuten i Göteborg erbjuder vi familjerättslig rådgivning till ett fast pris, oavsett om det gäller bouppteckning, bodelningsavtal eller testaments tvist i domstol. På så vis undviker du överraskande och okontrollerbara kostnader, vilket är särskilt viktigt i en känslomässigt påfrestande situation där rationella beslut kan vara svåra att fatta. Vi erbjuder omsorgsfull rådgivning för att värna om dina intressen vid exempelvis bodelning eller arvskifte. Vi finns baserade i Göteborg men hjälper människor i hela Sverige. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri bedömning av din situation. Varmt välkommen!

Arvskiftet

Upprätta avtal vid arvskifte. Kostnadsfri utvärdering, fast pris. Bouppteckning, bodelning och arvskiftesavtal. Skiftesman om ni inte kan komma överens. Kontakta Juristakuten för hjälp. Fast pris.

Bouppteckning

Göra bodelning? Våra jurister ger kostnadsfri rådgivning. Fast pris för rådgivning.

Bodelningsavtal

Bodelningsavtal är obligatoriskt vid skilsmässa. En jurist kan hjälpa till med att upprätta ett som följer äktenskapsbalkens regler. En mall finns tillgänglig, men det är ändå bäst att ta hjälp av en jurist. Fast pris för juristhjälp från 1 800 kr.

Ensam vårdnad

Så här ansöker du Ensam vårdnad beviljas av domstol. För att ansöka måste du gå till tingsrätten, fylla i nödvändiga blanketter och lämna in en begäran om att få ensam vårdnad. Om du behöver hjälp med att söka ensam vårdnad hjälper våra jurister dig. Kontakta oss för att få ett fast pris.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en form av fullmakt som ger fullmaktsgivaren möjlighet att redan i förväg bestämma vem som ska få handla i dennes namn vid en eventuell oförmåga. Lagen har tagit mycket inspiration från testamenten och fullmakter enligt tidigare lagstiftning och har varit i kraft sedan 2017. Behöver du hjälp? Vi ger kostnadsfri utvärdering och skriver din fullmakt till fast pris. Förfrågan om personligt möte eller telefon/mejl/videomöte går bra.

Testamente

Kortfattat: Upprätta ett testamente och dokumentera din sista vilja. För att säkerställa att ditt testamente blir som du tänkt dig, är det viktigt att känna till varför det är viktigt att ha ett, hur man skriver det, vilka formkrav som gäller och hur det tolkas. Vill du ha hjälp finns vi tillgängliga på våra kontor eller över telefon/mejl/videolänk till fast pris.

Gåvobrev

Behöver du hjälp att upprätta ett gåvobrev? Juristakuten erbjuder fast pris och genomför alla typer av gåvobrev. Kontakta oss för mer info!

Inbördestestamente

Ett inbördes testamente bestämmer hur två personers tillgångar ska fördelas när den första respektive sista personen avlider. Det är användbart för makar och sambor, särskilt om någon har särkullbarn. För att upprätta ett inbördes testamente, kontakta oss för ett kostnadsfritt första samtal eller fyll i formuläret nedan.

Jämkning av testamente

Jämkning av testamente Behöver du hjälp att säkerställa rätten till laglotten? Vi hjälper dig att jämka ett felaktigt testamente. Kontakta oss för kostnadsfri inledande kontakt: fyll i formuläret. Vi tar aldrig betalt förrän offert godkänts.

Klandra testamente

Kontakta oss för hjälp med klander av testamente. Kostnadsfri kontakt.

Laglottskränkning

Har du blivit kränkt i laglotten? Ta kontakt med Juristakuten! Vi erbjuder kostnadsfri utvärdering och hjälper dig med fortsatt juridisk hjälp till fast pris.

Samäganderättsavtal

Målet med ett samäganderättsavtal är att definiera de olika parternas rättigheter och skyldigheter samt reglera hur egendomen ska förvaltas. Därigenom undviks tvister som kan uppstå mellan samägarna.

Samboavtal

Vid upprättande av ett samboavtal bör man ställa sig frågan: är det värt att inte riskera att bli juridiskt bunden att dela med sig av egendom som man betalat med egna pengar och förmodligen har ett starkt känslomässigt band till? Genom att upprätta ett samboavtal kan par bestämma att samboavtalets bodelningsregler inte ska tillämpas på deras förhållande, eller att endast viss avgränsad egendom ska ingå vid en eventuell sambobodelning. För att hjälpa par att skapa ett vattentätt samboavtal erbjuder Juristakuten juridisk hjälp till ett fast pris.

Vårdnadstvist

För att få professionell juridisk hjälp bör man vända sig till Juristakuten, som tillhandahåller kostnadsfri utvärdering och ett fast.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är en form av fullmakt som ger fullmaktsgivaren möjlighet att redan i förväg bestämma vem som ska få handla i dennes namn vid en eventuell oförmåga. Lagen har tagit mycket inspiration från testamenten och fullmakter enligt tidigare lagstiftning och har varit i kraft sedan 2017. Behöver du hjälp? Vi ger kostnadsfri utvärdering och skriver din fullmakt till fast pris. Förfrågan om personligt möte eller telefon/mejl/videomöte går bra.

Skillsmässa

Skilsmässa är ofta förenat med stora känslomässiga och praktiska komplikationer. För att underlätta processen kan det vara lämpligt att anlita en jurist som bistår med formalian kring skilsmässan, eller varsitt ombud som bevakar den egna klientens intressen. Fördelning av egendom regleras av bodelningsreglerna. För att få hjälp med detta, erbjuder vi en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Testamentsexekutor

Testamentsexekutor är en person som utses av testorn för att förvalta och fördela dödsboet enligt vad som stipuleras i testamentet. Kompetens och kunskap är av avgörande betydelse för att säkerställa att testatorns sista vilja uppfylls. Hos Juristakuten arbetar jurister med familjerättslig kompetens som kan åta sig uppdrag som testamentsexekutor; de upprättar testamentet och följer testatorns anvisningar. För att ta reda på mer om detta uppdrag eller be om hjälp, är du välkommen att kontakta oss via formuläret. Kontakten är kostnadsfri och vi tar aldrig betalt utan att ha fått godkännande av kunden.

Tillbouppteckning

Tilläggsbouppteckning innebär att en ny bouppteckning upprättas som ett komplement till den ursprungliga.

Det görs för att ta med nya tillgångar eller skulder som upptäcks efter att den ursprungliga bouppteckningen upprättats. Nya tillgångar och skulder måste således noteras i en tilläggsbouppteckning. Detta kan gälla både boets tillgångar och skulder, samt tillgångar och skulder som är knutna till testamentet. En tilläggsbouppteckning kan behöva göras på grund av att nya tillgångar eller skulder upptäcks efter att den ursprungliga bouppteckningen upprättats. Dessa nya tillgångar och skulder måste då

Tvist om underhållsbidrag

En separation kan leda till att tvist om underhållsbidrag uppstår, då den ena föräldern ska ersätta den andra för att barnets levnadsstandard ska vara likvärdig som tidigare. För att avgöra storleken på bidraget och om det ska betalas ut kan en jurist ge vägledning. Juristakuten erbjuder kostnadsfri utvärdering av situationen och vid eventuell anlitande, ett fast överenskommet pris.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som definierar egendom som ska vara enskild och inte omfattas av äktenskapsbalkens bodelningsregler. För att upprätta ett äktenskapsförord krävs det att parterna kommer överens om vilka bestämmelser som ska gälla. Därför är det viktigt att man följer lagstiftningen och att det upprättas ett juridiskt tryggt äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan ta sikte på all egendom eller endast på specifik egendom som ägs av någon av makarna. Det kan omfatta både befintlig och framtida egendom. Egendom som inte är enskild kallas för giftorättsgods och ska, efter avdrag för skulder, delas lika vid skilsmässa eller dödsfall. För att upprätta ett juridiskt tryggt äktenskapsförord är det viktigt att man följer lagstiftningen och använder sig av lämpliga formuleringar. För att upprätta ett äktenskapsförord som är juridiskt tryggt bör man använda sig av den vanligaste formuleringen. Våra medarbetare erbjuder kostnadsfri utvärdering, skräddarsytt och tryggt avtal samt ett paketpris äktenskapsförord + testamente. Upprättande av äktenskapsförord är ett tryggt sätt att definiera egendom som ska undantas från äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det krävs att parterna kommer överens om vilka bestämmelser som ska gälla och att man följer lagstiftningen, samt använder sig av lämpliga formuleringar. Juristakuten erbjuder skräddarsydda och trygga äktenskapsförord samt paketpris äktenskapsförord + testamente.

Umgängssabotage

Umgängessabotage är när en förälder förhindrar en annan förälder från att umgås med barnet som de har gemensam vårdnad om. I detta fall har den förälder som förhindras att träffa barnet vanligtvis ett umgängesrättsbeslut. Umgängessabotage är ett allvarligt brott som kan leda till skadestånd, förlust av vårdnadsrätt och andra rättsliga konsekvenser. Om du har en situation som du tror kan vara umgängessabotage är det viktigt att ta hjälp från en advokat som har kunskap inom området.

Migrationsrätt

Överklaga beslut till uppehållstillstånd

Steg 1: Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket kan ge avslag på ett uppehållstillstånd för studier om man inte kan visa att man har goda utsikter att kunna slutföra sina studier och att man har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna göra detta. Om man inte kan visa att man har råd att leva under sin vistelse i Sverige, eller att man inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna slutföra sina studier, kan Migrationsverket lämna ett avslag. Dessutom kan de lämna ett avslag om de anser att man inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna delta i sina studier. Om man inte kan visa att man har goda anledningar till att återvända till sitt hemland efter att ha slutfört sina studier, kan Migrationsverket också lämna ett avslag.

En annan vanlig anledning till att ett uppehållstillstånd kan nekas är att ansökan inte uppfyller kraven för att få ett uppehållstillstånd. Det kan innebära att du inte har lämplig identitetshandling, eller att du inte har tillräckliga försörjningsmedel för att försörja dig under den sökta tiden. Även om du har tillräckliga medel kan du fortfarande bli nekad om du inte kan visa att du har ett naturligt förbindelse till Sverige som gör det möjligt för dig att stanna här. Om du får ett nekande beslut behöver det inte betyda att det är helt hopplöst för dig att få ett annat beslut av Migrationsdomstolen. Om du har några särskilda omständigheter som inte har tagits med i Migrationsverkets bedömning kan det vara värt att få din situation bedömd igen. Hör gärna av dig.

Steg 2: Migrationsverkets beslut Om du bestämmer dig för att överklaga beslutet behöver du förbereda ett överklagande skriftligen. I detta överklagande måste du ange orsaken till att du anser att avslaget är felaktigt samt stödja detta med relevant bevisning. Bevisningen som du använder måste vara sanningsenlig och relevant, och måste stödja dina påståenden. När du har lämnat in ditt överklagande måste du vänta på att Migrationsverket hanterar ditt ärende och fattar ett nytt beslut. Ibland kan detta ta lång tid, så det är bra att ha tålamod och följa med i ärendet.

Steg 3: Hur skriver du ett överklagande? I ett överklagande till Migrationsdomstolen bör man börja med att tydliggöra sin fråga. Förklara exakt vad som är problemet och varför du tycker att Migrationsverkets beslut är fel. Förklara varför du anser att beslutet bör ändras. Nästa steg är att förbereda ett argument som är välstrukturerat och tydligt. Förklara exakt vad du vill och varför du vill det och stöd dina påståenden med juridiska källor. Använd relevanta lagar för att stödja dina argument. När du har samlat ihop argument och juridiska källor, förbered en slutsats som återger vad du vill att Migrationsdomstolen ska göra. Ge ett förslag på vad du skulle vilja att domstolen gör för att lösa problemet. För att se om du har en chans att få ditt studentvisum förlängt bör du först och främst kontakta en jurist som är specialiserad på migrationsrätt. Detta för att försäkra dig om att du får de bästa råden och den bästa hjälpen. Juristen kommer att först undersöka din situation och sedan föreslå ett upplägg för att ta ärendet till Migrationsdomstolen. Genom att ta hjälp av en jurist ökar dina chanser att få ditt studentvisum förlängt. Kontakta oss gärna för att få hjälp att hitta en jurist som är specialiserad på migrationsrätt.

Överklaga migrationsverket

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste du uppfylla vissa grundläggande krav. För att ansöka om uppehållstillstånd på grund av skydd krävs att du är personligen förföljd och att du inte får skydd i det land där du befann dig när du ansökte. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning måste du ha en anknytningsperson som är bosatt i Sverige. För att ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta måste du ha fått ett jobb som har godkänts av Arbetsförmedlingen. Om du ansöker om uppehållstillstånd för att studera måste du ha ett godkänt utbildningsavtal med en utbildningsanordnare. Det är viktigt att du är noggrann med att tittar igenom ditt överklagande innan du skickar iväg det. Att skriva ett överklagande är komplext och det är viktigt att du är noggrann för att försäkra att ditt överklagande är korrekt ifyllt och att du har med all nödvändig bevisning.

Steg 4 : Överklaga beslutet om avslag i tid. Gör detta så snart som möjligt och kontakta en jurist för att få hjälp. Skicka överklagandet till Migrationsverket; det framgår av deras beslut.

Steg 5 : Invänta nästa beslut. Migrationsdomstolen kommer att pröva ditt ärende på nytt och du har rätt att stanna kvar i Sverige tills du har fått ett slutligt beslut. Sista råd – Be om hjälp när du ska överklaga beslut om avslag för uppehållstillståndet. Kontakta ett juridiskt ombud för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Arbetstillstånd

Om du vill komma till Sverige och arbeta eller förlänga ditt nuvarande svenska arbetstillstånd är det viktigt att du går igenom vår översiktliga guide om arbetstillstånd för att öka dina chanser att få ett positivt beslut från Migrationsverket. För att få ett arbetstillstånd måste du uppfylla kraven som Migrationsverket ställer. Det kan ta upp till 19 månader innan du får ett beslut från Migrationsverket. Du kan även få permanent uppehållstillstånd genom ett arbetstillstånd om du har arbetat i landet minst fyra år de senaste sju åren. Om du är asylsökande kan du ansöka om AT-UND och om du får avslag på din ansökan kan du göra ett så kallat spårbyte och ansöka om arbetstillstånd. Arbetsgivaren påbörjar ansökan om arbetstillstånd och du kan överklaga Migrationsverkets beslut om avslag på arbetstillstånd. Att arbeta utan arbetstillstånd är inte lagligt och kan leda till utvisning och återreseförbud. En jurist kan hjälpa dig med att ansöka om arbetstillstånd samt överklaga ett eventuellt avslag.

Förlänga uppehållstillstånd:

Om du har ett uppehållstillstånd i Sverige är det av största vikt att du söker om att förlänga det i tid. För att undvika problem bör du ansöka om förlängt uppehållstillstånd minst fyra månader innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. På så sätt kan du förhindra att din ansökan om förlängt uppehållstillstånd blir en ny ansökan, vilket betyder att du måste lämna Sverige för att den ska prövas.

Tips 1. Fyll i formuläret noggrant När du ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd måste du fylla i ett ansökningsformulär. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och noggrant för att Migrationsverket ska kunna göra en korrekt prövning av din ansökan. Det är även viktigt att du bifogar alla de handlingar som Migrationsverket begär som stöd för din ansökan. Om du inte skickar med alla nödvändiga dokument eller om du inte fyller i formuläret noggrant kan det leda till att din ansökan avslås. Det är även viktigt att du skriver ner din kontaktinformation så att Migrationsverket kan kontakta dig om de har några frågor eller om de behöver ytterligare information.

Tips 2. Ta kontakt med Migrationsverket Om du är osäker på var du står i processen med din ansökan om förlängt uppehållstillstånd eller om du har frågor om din ansökan, så är det bäst att ta kontakt med Migrationsverket. Du kan söka upp det mest lämpliga kontoret för dig och boka tid för ett personligt möte eller kontakta dem via telefon, e-post eller deras chatt. På deras hemsida kan du även läsa om vilka regler som gäller för ansökningar om förlängt uppehållstillstånd.

Tips 3. Sök om förlängning av ditt uppehållstillstånd Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd som snart går ut är det viktigt att du ansöker om förlängning i tid. Du kan söka om förlängning av ditt uppehållstillstånd online eller skicka in din ansökan på post. För att du ska få den förlängning du söker om behöver du kunna visa att du har goda skäl till att stanna kvar i Sverige, och att du har möjlighet att leva och arbeta här. Det är också viktigt att du har fullgjort eventuella krav som du har fått i samband med att du fick ditt uppehållstillstånd, som till exempel att ta obligatoriska språkkurser.

Tips 4: Omfattas du av gymnasielagen? Om du är mellan 17 och 24 år och söker asyl i Sverige men Migrationsverket har bedömt att du inte har tillräckliga skyddsskäl kan du fortfarande ha möjlighet att få ett uppehållstillstånd för studier. För att kvalificera för ett sådant tillstånd måste du studera på en gymnasieutbildning som omfattas av gymnasielagen. I de flesta fall krävs det att du studerar heltid, men det finns undantag från den regeln. Om du inte kan studera heltid måste du skicka in dokument till Migrationsverket som förklarar varför du inte kan göra det. Studier på deltid kan bli aktuella vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du måste komplettera en utländsk utbildning. För att läsa mer om din rätt att få stanna i Sverige enligt gymnasielagen, se länken nedan.

Tips 5: Bifoga rätt dokument i ansökan För att säkerställa att du har en tydlig ansökningsprocess när du ska ansöka om att få stanna och leva i Sverige är det viktigt att du planerar och organiserar din ansökan. Börja med att samla in alla tillgängliga dokument som kan styrka din identitet, din bakgrund och dina kvalifikationer. Gör sedan en lista över vilka dokument som du behöver skicka in till Migrationsverket. Var noga med att följa alla instruktioner och se till att alla dokument är korrekt ifyllda och undertecknade. När du har skickat in alla nödvändiga dokument till Migrationsverket kan du följa upp din ansökan genom att kontakta myndigheten och be om information om hur processen fortskrider.

Överklaga beslutmedborgarkap

Steg 1: Vad är kraven för medborgarskapet? För att ansöka om medborgarskap måste du uppfylla en rad krav. Först och främst måste du ha bott i Sverige minst fem år, sammanhängande eller inte. Därefter måste du ha lärt dig ett visst antal ord i svenska språket. Beroende på vilken nivå du är på kan detta kräva att du har genomgått ett svenskundervisningsprogram. För att få medborgarskap krävs dessutom att du är kunskapsmässigt förberedd för att klara ett prov i svenska språket. Du måste också bevisa att du har ett socialt och ekonomiskt försörjningsansvar i Sverige. Du måste också ha god moral och goda sedvänjor. För att kunna ansöka om medborgarskap måste du även ha en fast adress och försörjningsmöjligheter i Sverige.

Steg 2: Vad har du fått avslag av Migrationsverket? Om du bestämmer dig för att överklaga, måste du skicka ett skriftligt klagomål till Migrationsverket inom tre veckor efter att du har fått besked om avslaget. Klagomålet måste innehålla en tydlig motivering för överklagandet och några relevanta handlingar som styrker ditt klagomål.

Väljer du att inte överklaga, kan du ansöka om medborgarskap igen efter att ha uppfyllt villkoren som tidigare saknades. För att ha större möjlighet att bli beviljad, bör du se till att förbereda dig väl med relevanta handlingar och bevis som visar upp dina kvaliteter som kan bidra till samhället.

Steg 3: Så skriver du ett överklagandet Överklagandet ska innehålla ett skriftligt argument som förklarar varför du anser att du är berättigad till medborgarskap. I överklagandet ska du även ange bevis för att stödja dina påståenden, som exempelvis födelsebevis, intyg från arbetsgivare, skolintyg, eller andra relevanta dokument. Det är viktigt att du inkluderar alla relevanta dokument som stöder ditt överklagande för att maximera chansen att få det godkänt.

Steg 4: Se till att överklaga i tid Om du överklagar ett beslut från Migrationsverket, måste du också betala en avgift för att ansöka om prövning. Avgiftens storlek beror på vilken typ av beslut du överklagar. Om du inte kan betala avgiften kommer Migrationsdomstolen att ta hänsyn till detta när de prövar din ansökan.

Om ditt överklagande inte beviljas kommer du få ett beslut från Migrationsdomstolen. Beslutet är slutgiltigt och du kan inte överklaga det. Om du är missnöjd med beslutet, kan du dock vända dig till andra myndigheter som kan pröva ärendet.

Steg 5: Invänta nästa beslut, och agera därefter Migrationsdomstolen kan också ta kontakt med dig för att begära att du lämnar in ytterligare uppgifter eller bevis som kan hjälpa domstolen att fatta ett beslut. Om du inte lämnar in de efterfrågade uppgifterna kan det medföra att ditt ärende blir nekat.

Om Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillståndet går överklagandet tillbaka till den lägre instansen som enligt lag ska bedöma ärendet. Det kan också hända att Migrationsöverdomstolen bestämmer att ärendet ska prövas av sig själv. I så fall sker en ny prövning av hela ärendet. Om du inte är nöjd med det nya beslutet kan du återigen överklaga det. Denna gång går överklagandet till Regeringsrätten som är den absolut högsta instansen. Regeringsrätten prövar dock inte alla överklaganden, utan även här krävs ett så kallat prövningstillstånd.

Sist men inte minst… Vi hjälper dig att ta reda på vilka rättigheter som är inblandade i det aktuella ärendet och vad du kan förvänta dig av en överklagning. Vi arbetar också med att utforma anständiga överklaganden och att göra det möjligt för dig att ställa rätt frågor och föra fram dina referenser. Vi ger också stöd under hela processen och kan hjälpa dig att förhandla om en lösning som passar båda parter.

Överklaga beslut studentvisum

Så överklagar du avslag för ansökan om studentvisum: En tre-stegs-raket

Migrationsverket kan avslå en ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier av olika skäl. För att få ett annat beslut från Migrationsdomstolen är det viktigt att man förstår av vilken anledning man fått ett avslag och att man kan stödja sina argument med juridiska källor. Om du har fått ett avslag och önskar att överklaga det är det bästa att kontakta en jurist som arbetar med migrationsrätt som kan hjälpa dig med att skriva ett överklagande. Att ha hjälp av en jurist kan öka dina chanser att få ett positivt beslut från Migrationsdomstolen.

Steg 1: Av vilken anledning har Migrationsverket avslagit din ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier? Migrationsverket kan neka uppehållstillstånd för studier om de inte anser att du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen eller om du inte har tillräckliga pengar för att klara av utbildningen. De kan också neka uppehållstillstånd om du inte uppfyller andra krav, som att du inte är bosatt i ett lämpligt område för att kunna ta utbildningen, eller att du inte har tänkt att stanna i Sverige när utbildningen är avslutad. Det är viktigt att förstå anledningen till avslaget för att ta reda på om det finns något du kan göra för att öka dina chanser att få ett uppehållstillstånd för studier. Vanliga anledningar till att Migrationsdomstolen nekar uppehållstillstånd är att personen inte har tillräckliga band till Sverige, att personen har för låg kompetens för att kunna integreras i Sverige, att personen har haft för höga ankomstkostnader eller att personen inte har tillräckligt med medel för att försörja sig under studietiden. Om du har fått ett avslag från Migrationsverket behöver det inte betyda att ditt fall är helt hopplöst. Det finns möjlighet att överklaga och du bör överväga att ta hjälp av en specialist för att få hjälp med att förbereda en överklagan som är så stark som möjligt.

Steg 2: Vad kan du göra om du fått ett avslag från migrationsverket? Om du bestämmer dig för att överklaga avslaget behöver du skicka in ett överklagande till Migrationsverket inom tre veckor från den dag som du fick avslaget. Du behöver skicka in ett skriftligt överklagande som innehåller en beskrivning av din situation samt en redogörelse för varför du anser att avslaget är felaktigt. Det är också viktigt att du bifogar alla relevanta handlingar, dokument och bevis som stödjer din ståndpunkt. Om beslutet ändras efter att du har skickat in överklagandet, kommer Migrationsverket att meddela dig om det och även ge dig information om vad du ska göra för att få ditt uppehållstillstånd förlängt.

Steg 3: Hur skriver du et överklagandet? För att skriva ett överklagande som är övertygande behöver du först förstå vad Migrationsverkets beslut går ut på och se till att du har tillräckligt med dokumentation för att stödja ditt överklagande. Börja med att göra en sammanfattning av Migrationsverkets beslut och förklara varför du tycker att det är felaktigt. Följ sedan upp sammanfattningen med tydliga och konkreta argument för varför du tror att beslutet är felaktigt. Använd juridiska källor som stöd för dina argument och var tydlig med vad du förväntar dig att Migrationsdomstolen ska göra. Slutligen bör du ställa in ditt överklagande på ett sätt som är lätt för Migrationsdomstolen att ta till sig. För att få den bästa möjliga hjälpen och förståelsen för din situation rekommenderar vi att du vänder dig direkt till en advokat som är specialiserad på just migrationsrätt. Advokaten kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter och hjälpa dig att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier i Sverige. Advokaten kan också hjälpa dig att förbereda och lämna in alla nödvändiga handlingar till Migrationsdomstolen och ge dig råd och stöd under processen.

Överklaga beslut till uppehållstillstånd

Steg 1: Ansökan om uppehållstillstånd Migrationsverket kan ge avslag på ett uppehållstillstånd för studier om man inte kan visa att man har goda utsikter att kunna slutföra sina studier och att man har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna göra detta. Om man inte kan visa att man har råd att leva under sin vistelse i Sverige, eller att man inte har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna slutföra sina studier, kan Migrationsverket lämna ett avslag. Dessutom kan de lämna ett avslag om de anser att man inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna delta i sina studier. Om man inte kan visa att man har goda anledningar till att återvända till sitt hemland efter att ha slutfört sina studier, kan Migrationsverket också lämna ett avslag.

En annan vanlig anledning till att ett uppehållstillstånd kan nekas är att ansökan inte uppfyller kraven för att få ett uppehållstillstånd. Det kan innebära att du inte har lämplig identitetshandling, eller att du inte har tillräckliga försörjningsmedel för att försörja dig under den sökta tiden. Även om du har tillräckliga medel kan du fortfarande bli nekad om du inte kan visa att du har ett naturligt förbindelse till Sverige som gör det möjligt för dig att stanna här. Om du får ett nekande beslut behöver det inte betyda att det är helt hopplöst för dig att få ett annat beslut av Migrationsdomstolen. Om du har några särskilda omständigheter som inte har tagits med i Migrationsverkets bedömning kan det vara värt att få din situation bedömd igen. Hör gärna av dig.

Steg 2: Migrationsverkets beslut Om du bestämmer dig för att överklaga beslutet behöver du förbereda ett överklagande skriftligen. I detta överklagande måste du ange orsaken till att du anser att avslaget är felaktigt samt stödja detta med relevant bevisning. Bevisningen som du använder måste vara sanningsenlig och relevant, och måste stödja dina påståenden. När du har lämnat in ditt överklagande måste du vänta på att Migrationsverket hanterar ditt ärende och fattar ett nytt beslut. Ibland kan detta ta lång tid, så det är bra att ha tålamod och följa med i ärendet.

Steg 3: Hur skriver du ett överklagande? I ett överklagande till Migrationsdomstolen bör man börja med att tydliggöra sin fråga. Förklara exakt vad som är problemet och varför du tycker att Migrationsverkets beslut är fel. Förklara varför du anser att beslutet bör ändras. Nästa steg är att förbereda ett argument som är välstrukturerat och tydligt. Förklara exakt vad du vill och varför du vill det och stöd dina påståenden med juridiska källor. Använd relevanta lagar för att stödja dina argument. När du har samlat ihop argument och juridiska källor, förbered en slutsats som återger vad du vill att Migrationsdomstolen ska göra. Ge ett förslag på vad du skulle vilja att domstolen gör för att lösa problemet. För att se om du har en chans att få ditt studentvisum förlängt bör du först och främst kontakta en jurist som är specialiserad på migrationsrätt. Detta för att försäkra dig om att du får de bästa råden och den bästa hjälpen. Juristen kommer att först undersöka din situation och sedan föreslå ett upplägg för att ta ärendet till Migrationsdomstolen. Genom att ta hjälp av en jurist ökar dina chanser att få ditt studentvisum förlängt. Kontakta oss gärna för att få hjälp att hitta en jurist som är specialiserad på migrationsrätt.

Överklaga migrationsverket

För att få uppehållstillstånd i Sverige måste du uppfylla vissa grundläggande krav. För att ansöka om uppehållstillstånd på grund av skydd krävs att du är personligen förföljd och att du inte får skydd i det land där du befann dig när du ansökte. Om du ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning måste du ha en anknytningsperson som är bosatt i Sverige. För att ansöka om uppehållstillstånd för att arbeta måste du ha fått ett jobb som har godkänts av Arbetsförmedlingen. Om du ansöker om uppehållstillstånd för att studera måste du ha ett godkänt utbildningsavtal med en utbildningsanordnare. Det är viktigt att du är noggrann med att tittar igenom ditt överklagande innan du skickar iväg det. Att skriva ett överklagande är komplext och det är viktigt att du är noggrann för att försäkra att ditt överklagande är korrekt ifyllt och att du har med all nödvändig bevisning.

Steg 4 – Överklaga beslutet om avslag i tid. Gör detta så snart som möjligt och kontakta en jurist för att få hjälp. Skicka överklagandet till Migrationsverket; det framgår av deras beslut.

Steg 5 – Invänta nästa beslut. Migrationsdomstolen kommer att pröva ditt ärende på nytt och du har rätt att stanna kvar i Sverige tills du har fått ett slutligt beslut. Sista råd – Be om hjälp när du ska överklaga beslut om avslag för uppehållstillståndet. Kontakta ett juridiskt ombud för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Skatterätt

Skatterätten, med dess omfattande inverkan på beskattning, taxering och ekonomisk redovisning, utgör en omfattande och komplex sfär. Årligen införs nya lagar och regelverk, och Sveriges medlemskap i EU påverkar den nationella lagstiftningen inom området. Inom samtliga affärsverksamheter blir skattejuridisk rådgivning alltmer essentiell. Som skattejurister är vi specialiserade på att bistå företag med att optimera skattehanteringen i deras verksamhet. Under de senaste åren har betydande förändringar ägt rum inom skatterätten, vilket ofta resulterat i ökad rättssäkerhet för den skattskyldige.

Företrädaransvar

Företrädaransvaret Skatteverket kan ålägga ställföreträdare för aktiebolag ett betalningsansvar, kallat företrädaransvaret. Det kan komma ifråga när aktiebolaget inte betalar skatteskulden. Företrädaren är då skyldig att betala skulden istället. För att företrädaransvaret ska kunna aktualiseras, måste det finnas ett ställföreträdarskap, dvs. företrädaren måste ha befogenhet att företräda aktiebolaget. Om du åläggs företrädaransvar, vänd dig till oss för rådgivning.

Skattejuridik

Skattejuridik är hur staten beskattar privatpersoner och företag. Det är ett komplext och föränderligt område som kräver kunskap och erfarenhet. Skatterätt omfattar olika typer av skatter och påverkas av EU-rätten och internationella avtal. Skattejuridik är relevant för alla som har skattepliktiga inkomster eller transaktioner.

Skattejuridik kan hjälpa till att optimera skattesituationen, lösa skattetvister, överklaga Skatteverkets beslut, genomföra företagsförändringar. Skattejurister måste vara lösningsorienterade, resultatdrivna, uppdaterade och kommunikativa. Skattejurister kan arbeta på olika sätt, till exempel som rådgivare, processförare, revisorer, lärare eller forskare. Skattejuridik är ett intressant och viktigt område som berör samhället och ekonomin.

Beslut om betalningssäkerhet

Skatteverket kan besluta att betalningssäkra dina tillgångar för att säkra betalning från dig som är skyldig skatt och avgifter. Det innebär att alla dina tillgångar säkerställs och görs tillgängliga som betalningsmedel. Du kan överklaga beslutet. Så fungerar det: Skatteverket tar beslut om att betalningssäkra dina tillgångar och skickar ett skriftligt beslut till dig. Om du inte betalar de skatter och avgifter du är skyldig, kontaktar Skatteverket de banker, försäkringsbolag eller andra företag som behöver betalningssäkra dina tillgångar.

Överklaga

Du har rätt att överklaga Skatteverkets beslut om betalningssäkring. För att överklaga måste du skicka in skriftliga argument till Skatteverket inom 30 dagar. Framtida åtgärder: Om du inte överklagar Skatteverkets beslut, kan du inte längre disponera över dina tillgångar, eftersom de nu är betalningssäkrade. Du måste fortfarande betala dina skatter och avgifter. Skatteverket kan betalningssäkra dina tillgångar. Då säkerställs alla dina tillgångar som betalningsmedel. Du kan överklaga beslutet. Kontakta oss kostnadsfritt för mer info.

Företagsöverlåtelse

Företagsöverlåtelse är en viktig händelse som inte ska hastas igenom. Välj rätt metod för att spara hundratusentals kronor. Få hjälp av en skattejurist. Kontakta Juristakuten för att få en kostnadsfri utvärdering och ett fast pris. #Företagsöverlåtelse är en viktig händelse. Välj rätt metod för att spara pengar. Få hjälp av skattejurist: Kostnadsfri utvärdering och fast pris från Juristakuten.

3:12 reglerna

Beskattning vid utdelning och kapitalvinst. Risker och optimering. 3:12 reglerna styrer beskattningen vid utdelning och vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag. Känn till reglerna för att undvika problem. För att optimera uttag av vinster från bolaget, kontakta oss.

Generationsskifte

Genomför generationsskifte rätt: Få hjälp av skattejurister. Ta kontakt med Juristakuten för att få hjälp med företagsöverföring som arv, gåva eller köp. Få en kostnadsfri utvärdering skicka in en kontaktförfrågan. Genomför generationsskifte rätt: Få hjälp av skattejurister. Kontakta Juristakuten för råd när du överför företag som arv, gåva eller köp. Erbjuder fast pris.

incitamentsprogram

Incitamentsprogram: Belöningssystem som ger aktier & optioner. Motiverar anställda & uppdragstagare. Fördelar, olika lösningar & skatteaspekter. Kontakta Juristakuten för kostnadsfri utvärdering.

Obegränsat skattskyldighet

Obegränsad skattskyldighet är när man ska betala skatt i Sverige oavsett var man bor och arbetar. Begränsad skattskyldighet är när man endast ska betala skatt i Sverige om man bor eller arbetar i landet. Om Skatteverket anser att du är obegränsad skattskyldig även i Sverige kan vi hjälpa dig. Kontakta oss för en kostnadsfri bedömning.

Omstrukturing av företag

Omstrukturering av företag – att tänka på. För att minska skattekostnader är det viktigt att omstrukturera på ett korrekt sätt. På Juristakuten hjälper våra skattejurister företag/koncerner med det. Avtalat pris vid anläggning.

Överklaga eller ompröva skatteverket

Du kan överklaga eller ompröva Skatteverkets beslut. För att överklaga ett beslut måste du göra det inom tre veckor från det datum då beslutet kommer. Omrövning är en process där du begär att Skatteverket ska titta på sitt beslut igen. Skatteverket har då två månader på sig att utreda din ansökan. Om du inte håller med om Skatteverkets svar kan du överklaga igen. Kontakta oss för kostnadsfri utvärdering av din situation. Vi hjälper dig eller ditt företag! Om du fått ett beslut från Skatteverket som du inte

Självrättelse av inkomstdeklaration

Korrigera dekl: Om du har deklarerat felaktiga uppgifter, ge självrättelse till Skatteverket så snart som möjligt för att undvika skattetillägg. Uppgifterna ska vara rättaktiga för att förhindra sanktioner.

Skatteplanering

Optimera beskattning. Om du eller ditt bolag lämnat in felaktig uppgift eller skönsbeskattats kan Skatteverket påföra skattetillägg. Vi förklarar vad det är, hur det beräknas och vad som kan hjälpa. Vi har över 30 års erfarenhet av skattetilläggsprocesser. Vi överenskommer ett fast pris.

Skattevision

Skatterevisioner utförs av Skatteverket för att kontrollera att företag lämnat korrekta uppgifter till deklarationer. Vanligtvis är det inte vanligt för enskilda företag att bli föremål för en skatterevision, men det är inte helt ovanligt. Om det händer, var lugn och möt det metodiskt. För hjälp, kontakta en skattejurist. Juristakuten hjälper med kostnadsfria utvärderingar och fasta, avtalade priser.

Skattetillägg

Skattetillägg? Överklaga Skatteverkets beslut. Familjerättslig rådgivning. Juristakuten. Kontor i Göteborg. Vi hjälper klienter hela Sverige. Fast pris – ingen skenande kostnad. Kontakta oss!

Skönbeskattning

Skönsbeskattning innebär att Skatteverket kan beskatta dig med ett belopp som kan vara högre än det du deklarerat. De gör detta om de anser att du har undanhållit information. I sådana fall gäller det att visa att du har handlat i god tro och att du har följt de lagar och regler som gäller. Skönsbeskattning innebär att Skatteverket kan beskatta dig med ett högre belopp än vad du deklarerat. Det gäller att visa att man handlat i god tro och följde lagar och regler. För att undvika detta behöver man noggrannhet, framförhållning och precision.

×